Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Các phòng, ban trực thuộc UBND
Skip portlet Portlet Menu

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

 

 

1. VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

- Chức năng và nhiệm vụ̣: Tham mưu tổng hợp cho Thường trực Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

- Lãnh đạo Văn phòng:

+ Chánh văn phòng: Huỳnh Trọng Nam

+ Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Xuân Thùy

+ Phó Chánh văn phòng: Phạm Văn Hùng

+ Phó Chánh văn phòng: Trần Quang Nhật

- Điện thoại cơ quan: 0763.827622          Fax: 0763.827227

- Email: phutan@angiang.gov.vn

 

2. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

- Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng:  Nguyễn Hiền Nhơn

+ Phó trưởng phòng:  Ngô Văn Đương

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Thảo

- Điện thoại cơ quan: 0763.827343          Fax: 0763.827452

- Email: ptckh.phutan@angiang.gov.vn

 

3. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn huyện.

 

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng:    Nguyễn Thanh Tuyến

+ Phó trưởng phòng: Đỗ Thanh Phong

+ Phó trưởng phòng: Trần Văn Ngọc

- Điện thoại cơ quan: 0763.827350

- Email: pnnptnt.phutan@angiang.gov.vn

 

4. PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng:  Nguyễn Quốc Bảo 

+ Phó trưởng phòng:  Phạm Hoài Phong

+ Phó trưởng phòng:  Nguyễn Trung Chánh

- Điện thoại cơ quan: 0763.827342

- Email: pktht.phutan@angiang.gov.vn

 

5. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc và bản đồ.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng:  Dương Hoài Phong

+ Phó trưởng phòng: Võ Trung Cang

+ Phó trưởng phòng: Đỗ Thanh Tuấn

- Điện thoại cơ quan: 0763.827084

- Email: ptnmt.phutan@angiang.gov.vn

 

6. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em, quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng:  Lê Văn Còn

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Ánh Hồng

+ Phó trưởng phòng: Đặng Văn Thông

- Điện thoại cơ quan: 0763.585383

- Email: pgddt.phutan@angiang.gov.vn

 

7. PHÒNG Y TẾ

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, y tế cơ sở; y tế dự phòng, khám chữa bệnh phục hồi chức năng; y tế cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh, an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng: Phạm Phú Văn

+ Phó trưởng phòng: Đỗ Ngọc Duyên

- Điện thoại cơ quan: 0763.586607

- Email: pyte.phutan@angiang.gov.vn

 

8. PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng: Võ Thanh Tùng  

+ Phó trưởng phòng: Mai Văn Na

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Lệ Thủy

- Điện thoại cơ quan: 0763.586513

- Email: pldtbxh.phutan@angiang.gov.vn

 

9. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản; phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng:  Lê Văn Ẩn  

+ Phó trưởng phòng: 

+ Phó trưởng phòng:  Phạm Hoàng Vũ

- Điện thoại cơ quan: 0763.827466

- Email: pvhtt.phutan@angiang.gov.vn

 

10. PHÒNG NỘI VỤ

- Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý biên chế của Ủy ban nhân dân huyện; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; thi đua - khen thưởng; tôn giáo.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng: Nguyễn Thời Đại

+ Phó trưởng phòng: Lê Thành Tâm

- Điện thoại cơ quan: 0763.586513

- Email: pnoivu.phutan@angiang.gov.vn

 

11. PHÒNG TƯ PHÁP

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng: Đặng Hồng Thái

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Phi

- Điện thoại cơ quan: 0763.827237

- Email: ptuphap.phutan@angiang.gov.vn

 

12. THANH TRA HUYỆN

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật (bổ sung thêm chức năng phòng chống tham nhũng).

- Lãnh đạo Thanh tra:

+ Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Nghĩa

+ Phó Chánh Thanh tra: Đặng Minh Đức

+ Phó Chánh Thanh tra: Lưu Thanh Phước

- Điện thoại cơ quan: 0763.828333          Fax: 0763.587171

- Email: thanhtra.phutan@angiang.gov.vn

 

 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019