Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức sự kiện
NÂNG CAO CÔNG TÁC TỔ CHỨC, XÂY DỰNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/03/2017)


Phú Tân là huyện Đông Bắc của tỉnh An Giang, Tổ chức hành chính có 18 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn; diện tích tự nhiên 314,2 km2…dân số 207,630 người, chủ yếu là dân tộc Kinh, Hoa sinh sống. Trên địa bàn huyện có các Tôn giáo; Phật giáo, Thiên Chúa, Cao Đài và là nơi khởi sinh đạo Hòa Hảo (chiếm 95% dân số toàn huyện). Những năm qua đồng bào các tôn giáo đã có những đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo. Tuy nhiên, sự tác động của nền kinh tế thị trường đến một bộ phận thanh niên, trong đó có lực lượng dân quân tự vệ (DQTV); một số cán bộ, chiến sĩ DQTV phải đi làm ăn xa địa phương, sự phân hóa giàu nghèo, quan niệm về lối sống, quan điểm, ý thức chính trị, trách nhiệm đối với tổ chức còn hạn chế, làm ảnh hưởng không ít đến việc xây dựng và hoạt động của lực lượng DQTV.


Quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo  sâu sát của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh. Đảng ủy - Ban CHQS huyện đã chủ động tích cực tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện ban hành Nghị quyết và kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể và cấp uỷ, chính quyền cơ sở tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Xác định rõ việc tổ chức xây dựng DQTV là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Phân công rõ trách nhiệm cho các ban, ngành, đoàn thể, nòng cốt là cơ quan quân sự trong phối hợp tổ chức thực hiện. Nhờ vậy đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành đã nêu cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện, từng bước khắc phục nhận thức cho rằng công tác xây dựng lực lượng DQTV là nhiệm vụ, trách nhiệm của ngành quân sự. Đồng thời huyện chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, phổ biến nội dung các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên cho toàn dân, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, một cách có hiệu quả. Kết quả đó, tạo thuận lợi cho cơ quan quân sự thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác xây dựng và hoạt động của lực lượng DQTV.

Trên cơ sở bám sát nội dung các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Đảng uỷ quân sự huyện đã xây dựng nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện. Quá trình tổ chức, xây dựng lực lượng DQTV luôn thực hiện tốt phương châm “dân bàn, dân cử, dân chăm lo”. Đồng thời làm tốt ngay từ khâu tuyển chọn cả về chính trị, tư tưởng, trình độ, đạo đức, lối sống và hoàn cảnh gia đình; nhờ làm tốt các khâu, các bước đến nay tổ chức biên chế các đơn vị DQTV của huyện được duy trì đúng theo quy định, cơ cấu thành phần cân đối, phù hợp với khả năng, nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh của từng cơ sở. Cấp huyện có trung đội dân quân (DQ) và trung đội dân quân binh chủng chiến đấu; cấp xã, thị trấn có trung đội DQ cơ động, tiểu đội, tổ DQ binh chủng chiến đấu và binh chủng bảo đảm, ở ấp có tiểu đội DQ tại chỗ, khối cơ quan, doanh nghiệp đều thành lập đơn vị tự vệ từ cấp tiểu đội đến cấp trung đội. Đến cuối năm 2016 tỉ lệ DQTV của huyện Phú Tân đạt 0,94%.

Cùng với việc xây dựng lực lượng DQTV, huyện luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, bảo đảm cho lực lượng DQTV thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân ở địa phương. Mặt khác, coi trọng việc phát huy vai trò và sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giáo dục quản lý DQTV trên cơ sở thông qua các hoạt động thực tiễn và rèn luyện của mỗi cá nhân trong các tổ chức, đoàn thể ở địa phương. Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục với công tác quản lý coi đó là một biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng DQTV. Hàng năm Đảng uỷ, Ban CHQS huyện chỉ đạo cho Ban CHQS các xã, thị trấn thực hiện việc phân loại, đánh giá chất lượng cn bộ, chiến sĩ DQTV, nâng cao trách nhiệm quản lý của đội ngũ cán bộ, tích cực chủ động nắm diễn biến tư tưởng của mỗi người, tập trung giáo dục xây dựng mối quan hệ đồng chí, đồng đội, nâng cao trình độ cảm thụ về quan niệm sống, lối sống và nhận thức tư tưởng đúng đắn, giáo dục lối sống lành mạnh trong nền kinh tế thị trường, tạo động lực mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cùng với việc quản lý, giáo dục, công tác huấn luyện cho lực lượng DQTV được huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ đến cơ sở, kết hợp huấn luyện với làm công tác dân vận, trong huấn luyện luôn đảm bảo thực hiện đúng nội dung, chương trình của Bộ quy định, theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng,”. Do làm tốt các khâu, các bước nên nhiều năm qua lực lượng DQTV tham gia huấn luyện hàng năm đạt 100% quân số, chất lượng từng bước được nâng cao. Mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, song do cấp uỷ, chính quyền quan tâm, thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, vừa kết hợp từ nguồn ngân sách địa phương với việc thu quỹ quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân, nên lực lượng DQTV luôn được xây dựng vững mạnh. Bảo đảm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với DQTV theo quy định pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ của từng cấp, kết hợp kiểm tra định kỳ công tác huấn luyện với kiểm tra đột xuất công tác  quản lý quân số, sẵn sàng chiến đấu của từng đơn vị DQTV.

Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV được gắn với công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận, nhờ đó tỉ lệ lãnh đạo không ngừng được nâng lên, đến nay tỉ lệ đảng viên trong DQTV đạt 17,3%. Các chi bộ quân sự cơ sở luôn duy trì tốt hoạt động nâng cao vai trò tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự ở cơ sở, nhất là công tác xây dựng, huấn luyện, SSCĐ và hoạt động tác chiến phòng thủ của DQTV được duy trì có nề nếp. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng theo Nghị định 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch 100 giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, kịp thời phát hiện, giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Từ thực tiễn chỉ đạo tổ chức xây dựng lực lượng DQTV trong những năm qua, Ban CHQS huyện Phú Tân rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Trước hết, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của lực lượng DQTV cho mọi đối tượng, nhất là đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương, cơ sở và lãnh đạo, chỉ huy cơ quan quân sự các cấp. Công tác tuyên truyền, giáo dục phải được tiến hành thường xuyên, sát với thực tế địa phương; đồng thời, nội dung, hình thức  tuyên truyền phải luôn đổi mới, phù hợp với từng đối tượng.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, cơ sở đối với nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm DQTV. Lực lượng DQTV phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ, chính quyền cơ sở và sự chỉ đạo về quân sự của cơ quan quân sự cấp trên, đây là vấn đề vừa mang tính nguyên tắc, vừa là đòi hỏi của thực tiễn. Cấp uỷ, chính quyền các cấp, từ huyện đến xã, phải xây dựng được hệ thống các văn bản chỉ đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện điểm của Ban chỉ đạo; xây dựng được quy chế làm việc, quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên, đối với cấp xã, các thành viên Ban chỉ đạo phải là cán bộ chủ chốt của cấp uỷ, chính quyền và ban, ngành, đoàn thể, trong đó Trưởng ban là Chủ tịch UBND.

Ba là, tập trung xây dựng đơn vị DQTV vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Để đảm bảo tổ chức chặt chẽ, cơ cấu, thành phần phù hợp, có số lượng, tỷ lệ hợp lý, chất lượng cao, nhất là chất lượng chính trị; chú trọng khâu tuyển chọn, đảm bảo tiêu chuẩn theo lộ trình thực hiện kế hoạch của UBND huyện về “nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV giai đoạn 2017 – 2020”. Trong đó phải đặt tiêu chuẩn chính trị lên hàng đầu, ưu tiên các đảng viên hoặc nguồn phát triển đảng viên, đoàn viên; đồng thời, quan tâm đúng mức đến các tiêu chuẩn trình độ văn hoá và sức khoẻ.

Bốn là, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ bảo đảm  cho DQTV có đủ trình độ và khả năng hoàn thành nhiệm vụ cả trong thời bình và thời chiến. Trong huấn luyện, thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, đảm bảo chương trình, thời gian theo quy định; nội dung huấn luyện tập trung nâng cao trình độ kỹ - chiến thuật trong chiến đấu và phương pháp bảo vệ trật tự, trị an trên địa bàn; chú trọng phương pháp phối hợp, hiệp đồng tác chiến với các lực lượng.

Năm là, thực hiện tốt công tác bảo đảm chế độ, chính sách đối với DQTV, cùng với việc thực hiện tốt các quy định của Chính phủ về nguồn kinh phí bảo đảm trang phục, trang bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ và chi trả ngày công, phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ DQTV, quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách đối với họ khi bị tai nạn, bị thương hoặc hy sinh trong quá trình huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ.

T kết quả đã đạt được lực lượng vũ trang huyện Phú Tân tiếp tục phát huy nâng cao công tác tổ chức, xây dựng lực lượng và hoạt động DQTV; tham mưu Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để huyện phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới./.

Nguồn phát hành :Trung Tá Phan Thanh Vũ Chính trị viên phó, Ban chỉ huy Quân sự huyện
Tin đã đưa
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Cổng chào
Các đơn vị tiến hành dựng trại
Các đơn vị tiến hành dựng trại
Các đơn vị tiến hành dựng trại
Các đơn vị dựng trại xong
Các đơn vị dựng trại xong
Các đơn vị dựng trại xong
Các đơn vị dựng trại xong
Các đơn vị dựng trại xong
Các đơn vị dựng trại xong
Các đơn vị dựng trại xong
Các đơn vị dựng trại xong
Các đơn vị dựng trại xong
Các đơn vị dựng trại xong
Các đơn vị dựng trại xong
Các đơn vị dựng trại xong
Lễ đón tân binh
Lễ đón tân binh
Các tân binh sinh hoạt tại trại
Các tân binh sinh hoạt tại trại
Các tân binh sinh hoạt tại trại
Lãnh đạo huyện thăm tặng quà các Tân binh
Các bạn đoàn viên thanh niên, tân binh tham gia trò chơi vận động
Các bạn đoàn viên thanh niên, tân binh tham gia trò chơi vận động
Công tác chuẩn bị đốt lửa trại truyền thống
Đông đảo bà con, thân nhân gia đình Tân binh đến xem các tiết mục văn nghệ
Các tiết mục văn nghệ phục vụ
Các tiết mục văn nghệ phục vụ
Các tiết mục văn nghệ phục vụ
Các tiết mục văn nghệ phục vụ
Đốt lửa trại truyền thống
Đoàn chủ tịch, các Tân binh chào cờ
Đoàn chủ tịch, các Tân binh chào cờ
MC