Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động HĐND - UBND
PHÚ TÂN TRIỂN KHAI TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 (22/03/2019)

Lời BBT: Tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước sẽ được bắt đầu từ thời điểm 0 giờ ngày 1.4.2019. Đây là cuộc tổng điều tra quy mô lớn, được thực hiện 10 năm 1 lần. Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thành Trí, Chi Cục trưởng Chi Cục Thống kê, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Phú Tân.

Phóng viên: Đề nghị ông cho biết mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019? 

 

Ông Nguyễn Thành Trí: Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 bắt đầu từ thời điểm 0 giờ ngày 1.4.2019 (viết gọn là Tổng điều tra) thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở nhằm các mục đích: Tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư. 

Tổng điều tra có nội dung bao gồm các thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư....

 

Ảnh: Đ/c Trương Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng BCĐ Tổng ĐTDS&NƠ năm 2019 của huyện phát biểu chỉ đạo

Phóng viên: Cuộc Tổng điều tra sẽ sử dụng phương pháp nào để tiến hành thu thập thông tin, thưa ông?

 

Ông Nguyễn Thành Trí: Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sử dụng 2 phương pháp thu thập thông tin, số liệu gồm: Phỏng vấn trực tiếp và hộ tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của tổng điều tra.

* Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh (viết gọn là phiếu điện tử); trường hợp bất khả kháng đối với số ít địa bàn điều tra không thể ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập số liệu thì điều tra viên sử dụng phiếu giấy để ghi chép thông tin. 

Đối với phiếu điện tử, đây là hình thức thu thập chủ yếu và lần đầu tiên được áp dụng trong Tổng điều tra. 100% các địa bàn điều tra sẽ sử dụng phiếu điện tử (điều tra trên điện thoại thông minh, máy tính bảng...). 

Thông tin trên phiếu điện tử được điều tra viên hoàn thành và gửi về máy chủ của Tổng cục Thống kê ngay trong quá trình điều tra thực địa. Với hình thức này sẽ khắc phục được những hạn chế của điều tra phiếu giấy như: Kiểm soát được chất lượng phiếu điều tra; kiểm soát thời gian thu thập thông tin tại hộ; định vị được điều tra viên có xuống hộ điều tra hay không; nắm bắt nhanh, kịp thời tiến độ điều tra của các điều tra viên; thiết bị gọn, nhẹ, không phải mang nhiều tài liệu đi kèm khi tiến hành thu thập thông tin; không phải chi tiền in phiếu điều tra; tổng hợp kết quả nhanh, chính xác....

* Đối với phương pháp hộ tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra: Hộ được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và tự cung cấp thông tin vào phiếu điều tra trên trang thông tin điện tử Tổng điều tra (phiếu trực tuyến). 

Đây cũng là một hình thức thu thập thông tin mới trong Tổng điều tra để áp dụng đối với những đối tượng có nhu cầu khi các hộ không có điều kiện ở nhà để cung cấp thông tin cho điều tra viên theo quy định; các hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra. 

Ban Chỉ đạo Trung ương thông báo tới các hộ đăng ký tự cung cấp thông tin qua hình thức nhắn tin hoặc gửi thư điện tử (để thông báo tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập) trước và trong thời gian thực hiện tự điền thông tin quy định của phương án Tổng điều tra.

 

Phóng viên: Các công việc chuẩn bị cho Tổng điều tra ở huyện ta đến thời điểm này được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Thành Trí: Trong thời gian vừa qua, để triển khai công tác Tổng điều tra trên địa bàn huyện, Chi Cục Thống kê đã tham mưu trình UBND huyện ban hành Quyết định số 3244/QĐ-UBND ngày 04.9.2018 về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (BCĐ huyện). 

Ngay sau khi thành lập, BCĐ huyện đã ban hành Quyết định số 3269/QĐ-BCĐTĐTDSNƠ ngày 06/9/2018 về việc thành lập văn phòng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Phú Tân, đồng thời hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập BCĐ cấp xã, thị trấn. Đến ngày 10/9/2018 huyện Phú Tân hoàn thành công tác thành lập BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp theo quy định của BCĐ tỉnh.

BCĐ huyện đã thực hiện các bước chuẩn bị theo Kế hoạch số 02/KH-BCĐTĐT ngày 05/11/2018 của BCĐ TĐT DS&NƠ tỉnh An Giang, Kế hoạch thực hiện phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 như sau:

Tập huấn hướng dẫn cho 36 điều tra viên xã, thị trấn phân chia địa bàn điều tra trên sơ đồ nền của xã, thị trấn; kết quả toàn huyện có 426 địa bàn dân cư và 12 địa bàn đặc thù, với tổng số hộ: 53.832 hộ, bình quân một địa bàn có 126 hộ, đúng theo qui định của BCĐ Trung ương và BCĐ tỉnh (một địa bàn từ 120 đến 150 hộ).

Theo số lượng địa bàn điều tra của huyện được BCĐ các, thị trấn phân chia thì toàn huyện phải huy động 426 điều tra viên để lập bảng kê số hộ, số nhân khẩu phục vụ cho công tác điều tra thu thập thông tin tại hộ vào ngày 01/4/2019. Nhiều nhất là thị trấn Phú Mỹ 51 điều tra viên, thấp nhất là xã Phú Long 10 điều tra viên. BCĐ huyện đã mở 7 lớp tập huấn nghiệp vụ lập bảng kế số hộ, số nhân khẩu cho 426 điều tra viên các xã, thị trấn. Đây là khâu quan trọng nhằm xác định số hộ, số nhân khẩu của từng địa bàn giúp cho BCĐ Trung ương chọn số lượng địa bàn, hộ mẫu để thu thập nhiều chỉ tiêu.

Đến ngày 10/12/2018 công tác lập bảng kê số hộ, số nhân khẩu kết thúc. Kết quả toàn huyện phải điều tra thu thập thông tin vào ngày 01/4/2019:  426 địa bàn hộ dân cư của huyện có 52.870 hộ, số nhân khẩu thực tế thường trú: 194.793 người và 34 hộ đặc thù (là những hộ, nhà chung, nhà chùa, hộ tập thể), số nhân khẩu đặc thù: 44 người.

Từ kết quả trên, BCĐ Trung ương và tỉnh phân bổ số lượng điều tra viên và tổ trưởng cho huyện: 224 điều tra viên (1 điều tra viên phụ trách 2 địa bàn, số lượng dự phòng 5%). Được tỉnh chọn 141 địa bàn để điều tra chọn mẫu, mỗi địa bàn chọn điều tra 30 hộ để thu thập thông tin theo phiếu mẫu có 65 câu hỏi, tất cả những hộ còn lại chỉ thu thập thông tin theo phiếu điều tra toàn bộ có 22 câu hỏi.

Từ ngày 04 đến ngày 18/3/2019 BCĐ huyện đã tập huấn nghiệp vụ ghi phiếu và sử dụng công nghệ thông tin cho 253 người tham gia công tác tổng điều tra gồm có: Thành viên BCĐ huyện, xã, thị trấn, thành viên văn phòng BCĐ huyện, tổ trưởng và điều tra viên. Theo qui định của BCĐ Trung ương với số lượng trên BCĐ huyện chia thành 6 lớp tập huấn (4 lớp tập huấn cho điều tra viên ghi thông tin phiếu mẫu; 2 lớp tập huấn cho điều tra viên ghi phiếu toàn bộ), chia theo cụm xã, thị trấn để điều tra viên đi lại dễ dàng, thời gian tập huấn cho các lớp ghi phiếu mẫu là 5 ngày, các lớp ghi phiếu toàn bộ 4 ngày. Kết quả tất cả đều nắm vững nghiệp vụ ghi thông tin vào phiếu điện tử (vì 100% điều tra viên của huyện đều sử dụng điều tra bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) sẳn sàng thực hiện điều tra thu thập thông tin hộ vào ngày 01/4/2019.           

Từ nay đến ngày 1.4.2019, các thành viên Ban Chỉ đạo huyện phụ trách theo dõi, đôn đốc cấp xã phải thực hiện khối lượng lớn các công việc chuẩn bị cho Tổng điều tra như: rà soát cập nhật bảng kê hộ điều tra đưa lên trang tác nghiệp Tổng điều tra dân số và nhà ở; tuyên truyền công tác Tổng điều tra nhân dân hiểu được mục đích, yêu cầu của Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019. 

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ đạo các cấp phải bám sát kế hoạch thực hiện Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo tỉnh; sự vào cuộc của chính quyền các cấp, các ngành và sự ủng hộ của toàn thể nhân dân trong huyện.

 

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Nguồn phát hành :VĂN HAI thực hiện
Tin đã đưa
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019