Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

HĐND HUYỆN PHÚ TÂN – DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ

HĐND huyện Phú Tân trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tập trung đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống cho nhân dân; xứng đáng là cầu nối quan trọng giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Kỳ họp HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện và Đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện đã bám sát Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và chương trình kế hoạch hàng năm để tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Hoạt động của HĐND có sự đổi mới, hiệu lực, hiệu quả và không ngừng được nâng lên. Các đại biểu đã phát huy tốt vai trò đại diện cho nhân dân, liên hệ mật thiết và thường xuyên tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để HĐND huyện thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát. Thành viên các Ban HĐND tuy hoạt động kiêm nhiệm nhưng đã tích cực thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Công tác chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND huyện được thực hiện theo đúng Luật và quy chế hoạt động của HĐND. Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã tổ chức 13 kỳ họp; trong đó 10 kỳ họp thường lệ; 3 kỳ họp bất thường, chuyên đề. Thường trực HĐND huyện luôn chủ động phối hợp với UBND, UBMTTQ, các Ban của HĐND và các cơ quan, đơn vị cùng cấp để dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp và báo cáo xin chủ trương của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng theo đúng quy chế làm việc của Ban Chấp Đảng bộ huyện; chuẩn bị tốt các điều kiện, tài liệu phục vụ kỳ họp. Đồng thời phân công, chỉ đạo các Ban của HĐND huyện sớm tiếp cận, chủ động tổ chức khảo sát, nắm bắt thông tin và tiến hành thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp đảm bảo đúng quy trình, quy định, chất lượng. Cách thức tổ chức kỳ họp được đổi mới theo hướng thiết thực, khoa học; giảm thời gian trình bày các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại hội trường, tăng thời gian thảo luận, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu; tập trung vào những trọng tâm cần thảo luận, cân nhắc trước khi quyết nghị. Công tác điều hành của chủ tọa ngày càng linh hoạt, phù hợp với diễn biến của các kỳ họp, tạo không khí dân chủ và phát huy được trí tuệ của các đại biểu.

Để nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, trước khi kỳ họp diễn ra, Thường trực HĐND huyện đã giao các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện chủ động nghiên cứu chuẩn bị kỹ nội dung chất vấn. Tại các kỳ họp, các đại biểu thẳng thắn đặt câu hỏi về những vấn đề bức xúc, nổi cộm, vấn đề cử tri quan tâm. Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều nội dung trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện và các phòng, ban, địa phương đã được HĐND, đại biểu HĐND huyện làm rõ trách nhiệm. Nhiều vấn đề được đưa ra chất vấn và báo cáo, giải trình công khai, thỏa đáng. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã có tác động tích cực trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền, được dư luận, cử tri và Nhân dân đồng tình, ghi nhận, đánh giá cao. Nhờ đó, các kỳ họp HĐND huyện đều được tổ chức thành công, đảm bảo quy trình, chất lượng và hiệu quả.

Bằng trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, dân chủ, trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã ban hành 92 Nghị quyết. Trong đó, có 36 Nghị quyết về công tác cán bộ, còn lại là Nghị quyết chuyên đề quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội, Nghị quyết về ngân sách, đầu tư công và các Nghị quyết khác thuộc thẩm quyền.v.v... Nhiều nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện được ban hành đã đi vào cuộc sống, đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp HĐND huyện luôn đảm bảo phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể. Những quyết sách của HĐND huyện về chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đã tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh.

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết Nghị quyết tại kỳ họp

Cùng với chức năng ban hành nghị quyết, đề ra các chủ trương. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND huyện đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giám sát. Hằng năm, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát tại các kỳ họp và giữa hai kỳ họp; giám sát chung và giám sát chuyên đề trình HĐND quyết định. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND huyện đã chủ động điều hòa, phối hợp với các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND trong việc triển khai thực hiện. Qua đó, hoạt động giám sát được tiến hành nề nếp, hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lắp về nội dung và thời gian.

Trong 5 năm, Thường trực, hai Ban và các Tổ đại biểu HĐND huyện đã thành lập 37 Đoàn khảo sát chuyên đề; thực hiện khảo sát, giám sát trực tiếp 48 lượt ngành huyện, 73 lượt xã, thị trấn và giám sát gián tiếp 44 lượt ngành huyện, 48 lượt xã, thị trấn. Nội dung các cuộc giám sát đều bám sát mục tiêu, Nghị quyết của cấp ủy và HĐND huyện, đảm bảo thiết thực; tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cử tri phản ánh, dư luận quan tâm. Thông qua hoạt động giám sát, HĐND huyện xem xét việc thực hiện nghị quyết HĐND. Đồng thời, phát hiện kiến nghị giải quyết những bất cập liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội và các vấn đề cử tri quan tâm một cách thiết thực, hiệu quả. Những kiến nghị sau giám sát có tác động tích cực đến công tác quản lý Nhà nước và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; là cơ sở thực tiễn để HĐND, UBND huyện quyết định các chủ trương, biện pháp chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Hoạt động tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện ngày càng thiết thực, hướng về cử tri ở cơ sở. Đại biểu HĐND huyện tham gia tiếp xúc cử tri đạt tỷ lệ cao; thành phần dự hội nghị tiếp xúc cử tri ngày càng đa dạng. HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri theo hướng đổi mới và thực hiện tiếp xúc lồng ghép ở cả 3 cấp: Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện, HĐND huyện và HĐND xã-thị trấn. Đồng thời, phối hợp với UBMTTQ huyện tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc giữa Đại biểu Quốc hội với cử tri trong huyện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã tổ chức 27 cuộc tiếp xúc cử tri tại 185 điểm, có hơn 14.800 lượt cử tri tham dự, trong đó có 537 lượt cử tri có ý kiến đóng góp. Qua đó, đã giúp HĐND nắm bắt toàn diện tình hình đời sống kinh tế – xã hội, kịp thời giải quyết các kiến nghị của cử tri,  tránh được trùng lặp, không đúng thẩm quyền. Trước và sau các kỳ họp HĐND huyện, các đại biểu đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn để thông báo về nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp; đồng thời, tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh Thường trực HĐND huyện tổng hợp trình tại các kỳ họp. Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tổ đại biểu HĐND và các cơ quan Nhà nước ở địa phương ngày càng thể hiện rõ được vai trò và tinh thần trách nhiệm của mình trước cử tri qua mỗi lần tiếp xúc. Các tổ đại biểu đã phân công thành viên tham dự để giải đáp và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền. Đối với những kiến nghị của cử tri do nguyên nhân khách quan chưa giải quyết dứt điểm ngay đã được UBND huyện chỉ đạo làm rõ, giao cho cơ quan chuyên môn có lộ trình thực hiện, thông tin đến cử tri hoặc xác định thời hạn giải quyết cụ thể. Việc giải quyết kiến nghị của cử tri được Thường trực, các ban, các tổ Đại biểu HĐND tại các xã, thị trấn quan tâm, theo dõi, đôn đốc, tổ chức khảo sát, giám sát theo đúng quy định. Thông qua tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND huyện đã thực hiện được mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, đồng thời chịu sự giám sát của cử tri.

Công tác tiếp dân luôn được HĐND huyện quan tâm và có chuyển biến tích cực, thực hiện tốt chức năng là cầu nối giữa nhân dân và chính quyền địa phương. HĐND huyện xây dựng, ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND tại nơi ứng cử; duy trì tốt lịch tiếp công dân thường xuyên. Tại các cuộc tiếp dân, đại diện Thường trực, các Ban HĐND và đại diện các cơ quan liên quan của huyện, đã lắng nghe, ghi nhận các kiến nghị của công dân; giải đáp thắc mắc, giải thích về các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; những cơ chế, quy định của địa phương. Qua đó, đã phát hiện và kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nhiều vấn đề, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Ngoài việc trực tiếp tiếp công dân, Thường trực HĐND huyện thường xuyên kiểm tra, xem xét đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của công dân; giám sát việc tổ chức tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân mà UBND huyện thụ lý. Nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, bức xúc nổi cộm trong nhân dân được tập trung giải quyết, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền và đoàn thể nhân dân. Từ năm 2016 đến nay, HĐND huyện đã tiếp nhận và chuyển UBND huyện giải quyết 52 đơn các loại. Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động của HĐND huyện được chú trọng bằng nhiều hình thức phong phú với trọng tâm là tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ chế chính sách của tỉnh, huyện, Nghị quyết của HĐND, các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân.v.v... góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu, HĐND huyện Phú Tân đã từng bước khẳng định vai trò của mình, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dânNhững kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là động lực, tiền đề vững chắc để HĐND huyện Phú Tân tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ là cầu nối quan trọng giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH