Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Từ ngày 21/10 đến ngày 27/10/2020, tại 06 cụm xã Hòa Lạc, Phú Long, Tân Hòa, Phú Lâm, Phú Hưng và Phú An. Thanh tra huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 có gần 1.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham dự.

Tại hội nghị. Thanh tra huyện đã thông tin phổ biến về Luật Phòng, chống tham nhũng; một số nội dung của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Trong đó, tập trung vào xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân; khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính; quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; giải quyết tố cáo; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo...

Thông qua hội nghị tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng, xây dựng đạo đức, lối sống liêm chính trong cán bộ công chức, viên chức và Nhân dân; đưa công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng thành việc làm thường xuyên, đi vào chiều sâu, thiết thực có hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh chống tham nhũng trên địa bàn huyện./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH