Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân triển khai trang thông tin điện tử cấp xã

Ngày 3/12/2019, Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân ban hành Kế hoạch triển khai trang thông tin điện tử cấp xã, với những nội dung: ứng dụng công nghệ thông tin (ƯDCNTT) tăng cường công bố thông tin theo quy định thông qua mạng, góp phần công khai minh bạch thông tin đối với người dân, cải thiện chỉ số CCHC, PCI của địa phương, hoàn thành tiêu chí 8.4 trong bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Đồng thời tạo thêm kênh giao tiếp giữa chính quyền và người dân và ƯDCNTT vào công tác quản lý điều hành của xã, thị trấn.

Theo đó, Phú Tân sẽ xây dựng trang thông tin điện tử cấp xã thuộc Cổng thông tin điện tử thành phần của huyện đảm bảo an toàn, bảo mật, đáp ứng yêu cầu cung cấp, trao đổi thông tin; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, phục vụ công tác cải cách hành chính của địa phương.

Phục vụ tốt công tác quản lý, vận hành, năng lực xử lý của máy chủ từ đó nâng cao tốc độ truy cập. Quản lý nội dung tập trung tại Ban biên tập cổng thông tin điện tử huyện. Quản lý hạ tầng kỹ thuật tập trung tại Trung tâm Dữ liệu của tỉnh.

Theo Kế hoạch này, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu UBND huyện hướng dẫn các xã, thị trấn thu thập thông tin, dữ liệu, hình ảnh của địa phương. Thực hiện tiếp nhận dữ liệu, thông tin từ các xã, thị trấn để phối hợp với Trung tâm Tin học tỉnh thực hiện xây dựng khung cấu trúc nội dung.

 Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện phối hợp triển khai, thu thập, xử lý dữ liệu kết hợp tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật vận hành Trang thông tin điện tử cấp xã, thị trấn. Cân đối kinh phí thực hiện chi trả nhuận bút cho Cộng tác viên cung cấp tin bài, phục vụ cổng TTĐT huyện và trang thông tin cấp xã.

Đồng thời, UBND các xã, thị trấn thu thập thông tin, dữ liệu và hình ảnh đảm bảo đúng nội dung và thời gian theo quy định. Phân công cán bộ đầu mối để thực hiện thu thập thông tin, dữ liệu, hình ảnh của địa phương./.