Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

THÔNG BÁO: địa chỉ Email tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân

Căn cứ Công văn số 1947/UBND-VP ngày 24/7/2017 của UBND huyện Phú Tân về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Tân thông báo địa chỉ Email tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp sau:
Địa chỉ: banbientappt@angiang.gov.vn 
hoặc:    banbientappt@gmail.com

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH