Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Khai giảng lớp Quốc phòng – An ninh đối tượng 04

Sáng ngày 15/9/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Tân phối hợp Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4.

Trong thời gian 4 ngày thực học, 100 học viên sẽ được nghiên cứu và tìm hiểu các chuyên đề về Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng – An ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố Quốc phòng – An ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; cùng một số nội dung của Luật Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ và Pháp lệnh dự bị động viên…

Thông qua khóa học, các học viên được nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Từ đó, vận dụng vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH