Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Góp ý báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới xã Phú Thạnh năm 2019

Căn cứ Công văn số 2476/UBND-NN ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân về việc góp ý báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôm mới xã Phú Thạnh năm 2019. Để hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định, xét công nhận xã Phú Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Liên đoàn lao động huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Phụ nữ huyện, Hội cựu chiến binh huyện, Huyện đoàn và Ủy ban nhân dân các xã góp ý bằng văn bản “Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Phú Hưng năm 2019(đính kèm).

- Đài Truyền thanh huyện công bố báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới của xã Phú Thạnh trong năm 2019 trên Đài Truyền thanh theo quy định.

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện công bố báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới của xã Phú Thạnh trong năm năm 2019 trên trang thông tin điện tử của huyện theo quy định.

- Các đơn vị gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản (bản đóng dấu đỏ) về Phòng Nông nghiệp và PTNT – Văn phòng Diều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện, chậm nhất vào ngày 11/12/2019 để lưu hồ sơ minh chứng.

- Riêng Đài Truyền thanh huyện gửi: (1) Kế hoạch và lịch phát sóng trên Đài Truyền thanh, (2) Báo cáo ghi nhận ý kiến đóng góp của nhân dân trên địa bàn huyện.

- Đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt nội dung Công văn này.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH