Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân tổng kết công tác hội năm 2019

Năm 2019, Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân đã phát huy vai trò trách nhiệm, bám sát các nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở; thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Trong năm, Hội đã cất mới 6 căn nhà, sửa chữa 7 căn với tổng giá trị trên 500 triệu đồng từ nguồn đóng góp của các Hội viên và vận động các mạnh thường quân hỗ trợ. Công tác giảm nghèo được Hội tiếp tục quan tâm, đã củng cố 41 Tổ góp vốn xoay vòng với tổng quỹ hàng tháng trên 170 triệu đồng. Ngoài ra, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh trong huyện còn tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa. Bên cạnh đó, Hội đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên động viên cán bộ, hội viên phát huy tốt bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2020, Hội Cựu chiến binh phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về tư tưởng chính trị; phấn đấu trên 95% hội viên đạt tiêu chuẩn “Hội viên gương mẫu” và trên 95% gia đình hội viên đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”. Hội tích cực vận động hội viên đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cũng như phát triển kinh tế - xã hội và chung sức xây dựng nông thôn mới; xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh./.