Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa 2 năm 2020

Sáng ngày 04/8/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Tân phối hợp các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa 2 năm 2020.

Trong thời gian 09 ngày thực học, 70 học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề như: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; lược sử vùng đất Nam bộ; lịch sử Đảng bộ huyện Phú Tân; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Võ Minh Luân - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đề nghị các học viên chấp hành nghiêm nội quy, quy chế lớp học, tích cực nghiên cứu các chuyên đề mà giảng viên truyền đạt; vận dụng những kiến thức lý luận đã học vào thực tiễn công tác, cố gắng phấn đấu, rèn luyện sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH