Huyện Phú Tân

UBND xã Phú Lâm

  • Ông: Nguyễn Văn Bình

    (Bí thư - Chủ tịch xã)

    Điện thoại: 0914.150.021

  • UBND huyện Phú Tân

    Điện thoại: 02963.827.227

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Sản phẩm địa phương
UBND xã Phú Lâm - huyện Phú Tân

Copyright © 2018 phutan.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/phulam.All Rights Reserved