Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân bế giảng lớp sơ cấp Lý luận chính trị năm 2022

Chiều ngày 5/8/2022, Trung tâm Chính trị huyện Phú Tân tổ chức bế giảng lớp sơ cấp Lý luận chính trị năm 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga - Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Đoàn Văn Tiến - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Tham gia lớp học có 70 học viên là đảng viên ngành huyện và các xã thị trấn. Trong 01 tháng học tập, các học viên được học tập, nghiên cứu 18 chuyên đề về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng qua hơn 90 năm. Kết quả, cuối khóa học có 27 học viên đạt loại giỏi, 40 học viên đạt loại khá, 03 học viên Trung bình. Dịp này, có 06 học viên đạt thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Đây cũng là cơ sở, là điều kiện quan trọng để mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị chọn cử các đồng chí tham gia học tập chương trình đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị trong thời gian tới, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho mỗi cán bộ, đảng viên

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH