Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Tổ Đại biểu số 10 HĐND tỉnh An Giang họp đóng góp văn bản của kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh

Sáng ngày 7/9/2023, Tổ Đại biểu số 10 HĐND tỉnh An Giang đơn vị huyện Phú Tân tổ chức cuộc họp để xem xét, cho ý kiến đóng góp văn bản của kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Tân Huỳnh Thành Danh chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về 07 Tờ trình của UBND tỉnh An Giang liên quan đến lĩnh vực đầu tư dự án thuộc nhóm B; Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND, ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh; Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang, thay thế Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết bổ sung bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết bổ sung danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND, ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh; Tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh An Giang và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Kết luận cuộc họp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Tân Huỳnh Thành Danh ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đề nghị Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Tân tiếp thu tổng hợp, nghiên cứu các góp ý, đề xuất của các đại biểu để gửi đến kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh…

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH