Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIÁM SÁT HUYỆN PHÚ TÂN

Thực hiện chương trình giám sát trước kỳ họp giữa năm 2022, sáng ngày 11/5/2022, Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh An Giang do ông Võ Minh Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh dẫn đầu đã có buổi giám sát về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện Phú Tân. Cùng tham gia đoàn giám sát có ông Đỗ Tấn Kiết - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tiếp đoàn có ông Huỳnh Thành Danh – Bí Thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, ông Lê Nguyên Châu - Chủ tịch UBND huyện.

Ti buổi giám sát, Đoàn đã đi kho sát thc tế công tác phòng cháy cha cháy ti mt số cơ sở kinh doanh và chợ trên địa bàn huyn. Tiếp đó, đoàn có bui làm vic vi UBND huyn Phú Tân v tình hình thc hin các quy đnh ca pháp lut v phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyn.

Nhng năm qua, công tác phòng cháy, cha cháy trên địa bàn huyn có nhiu chuyn biến tích cc. Ban ch đo phòng cháy, cha cháy t huyn đến cơ sở được kiện toàn; các đội dân phòng, lực lượng phòng cháy, cha cháy ở các cơ quan, đơn vị và địa phương cơ bản nắm được nghip v công tác phòng cháy, cha cháy, do đó đã phát huy được vai trò ca mình trong vic tham gia phòng cháy, cha cháy tại cơ sở.

Hiu qu qun lý của Nhà nước đi vi công tác phòng cháy, chữa cháy được tăng cường; Lực lượng phòng cháy, cha cháy ở cơ sở, dân phòng được thành lp, duy trì và trin khai nhiu bin pháp phòng nga ngăn chặn nguy cơ cháy nổ. Công tác tuyên truyn ph biến kiến thc v phòng cháy, cha cháy và cu nn, cu hộ được chú trng thc hiện thường xuyên...

Hin nay, trên địa bàn huyn có 1 đi cha cháy và cu nn, cu h khu vc Phú Tân; 18 đi phòng cháy, cha cháy ti ch ca lực lượng Công an, quân s các xã, th trn vi 190 thành viên; 92 đi phòng cháy, cha cháy dân phòng ca 88 p với trên 1.000 thành viên. Đặc bit, các xã, th trn đã xây dựng được mô hình: đi xe t qun v phòng cháy, cha cháy, đến nay có 17 xe cha cháy/18 xã, th trn …

Nh làm tt công tác vn đng, tuyên truyền cũng như xã hi hóa v công tác phòng cháy cha cháy, t đó đã nâng cao ý thc, nhn thc ca các t chc, cá nhân trong vic t phòng, t qun v phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn góp phn kim chế cháy n xy ra.

Ti bui kho sát, UBND huyn cũng nêu rõ nhng khó khăn, hn chế trong thc hin các quy đnh ca pháp lut v phòng cháy cha cháy và gii trình các ý kiến của Đoàn. Đồng thi, đ xut, kiến ngh Phòng PC07 Công an tỉnh thường xuyên m các lp bồi dưỡng, tp hun nâng cao trình đ chuyên môn nghip v và nâng cao kiến thc v công tác phòng cháy, cha cháy cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và phòng cháy, cha cháy dân phòng, đm bo vic ng trc sn sàng tham gia cha cháy khi có s c cháy, n xy ta. Thành lp Đi Cnh sát phòng cháy, cha cháy và Cu nn cu h trc thuc công an huyn v.v…

Kết lun ti bui giám sát, ông Võ Minh Hoàng - Ch nhim y ban kim tra Tnh ủy, Trưởng ban pháp chế HĐND tnh - đã tiếp thu nhng ý kiến, kiến ngh của các cơ quan, địa phương, đơn vị. Đng thi, đ nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tc quán trit và có kế hoch c th trin khai thc hin hiu qu các quy đnh ca pháp lut t Trung ương đến địa phương về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyn Phú Tân; Nâng cao hiu qu qun lý của Nhà nước đi vi công tác phòng cháy, cha cháy, nht là trong quy hoch phát trin đô th cn phi quan tâm đm bo công tác phòng cháy, cha cháy; Đy mnh công tác tuyên truyn, ph biến giáo dc pháp lut v phòng cháy, cha cháy đến các tng lp nhân dân; Vn đng, khuyến khích người dân mua sm các dng c cha cháy ti gia đình; Quan tâm hơn nữa công tác tp hun, hun luyn, bồi dưỡng nghip v phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kim tra, đầu tư mua sắm các phương tiện phòng cháy, cha cháy; tăng cường công tác kim tra, t kim tra và x lý lý nghiêm các trường hp vi phm quy đnh v phòng cháy, cha cháy…

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH