Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

HĐND huyện Phú Tân sẽ giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước kỳ họp cuối năm 2021

Thường trực HĐND huyện vừa ban hành Kế hoạch khảo sát, giám sát trước kỳ họp cuối năm 2021 đối với UBND các xã, thị trấn, Ban Quản lý Dự án ĐTXD khu vực huyện, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện. Dự kiến vào trung tuần tháng 10 năm 2021.

(Phú Tân khai thc hin đy đ, kp thi các chính sách h trợ cho người dân gp khó khăn do đi dch Covid-19)

Ni dung kho sát, giám sát ln này, thường trc HĐND huyn tp trung vào công tác phòng, chng dịch Covid-19 trên địa bàn, vic trin khai thc hin các chính sách h tr cho h nghèo, cn nghèo gp khó khăn do đi dch Covid-19.

Đng thi, giám sát kết qu công tác trin khai vic gii ngân vn đầu tư công các công trình xây dựng cơ bản; kết qu thc hin vic cng c, nâng cht hot đng các T hp tác, Hp tác xã nông nghiệp trên địa bàn, gn vi vic thc hin mô hình liên kết sn xut, tiêu th sn phm lúa, nếp; công tác xây dng nông thôn mi...

Thông qua vic kho sát, giám sát nhm đánh giá kết qu t chc thc hin nhim v năm 2021. Qua đó, kiến ngh vi Huyn y, UBND huyện và các đơn vị có liên quan tăng cường bin pháp lãnh đo, điu hành và t chc thc hin, góp phn thc hin thng li ngh quyết v nhim v kinh tế - xã hi ca HĐND huyn năm 2021.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH