Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Chủ tịch UBND huyện Phú Tân làm việc với các Hội đặc thù huyện

Sáng ngày 24/12/2021. Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Lê Nguyên Châu có buổi làm việc với lãnh đạo các Hội đặc thù huyện, nhằm nắm tình hình hoạt động các hội năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Huyn Phú Tân hin có 08 Hi đc thù gm: Hi Ch thp đ, Ban đi din Hội Người cao tui, Hi Văn hc ngh thut, Hi Nn nhân cht đc da cam, Hi Khuyến hc, Hi Đông y, Hi Lut gia và Hi Bo trợ Người tàn tt - Tr m côi và Bnh nhân nghèo và có 03 hi không đc thù là Hi Cu giáo chc, Hi Sinh vt cnh và Chi Hội người tù kháng chiến. Trong năm qua, các t chc Hội thường xuyên được cng c, kiện toàn đáp ng yêu cu, nhim v hot đng. Đc bit, các hi đã tham gia tích cc vào công tác tuyên truyn, ph biến chủ trương, đường li ca Đng, chính sách pháp lut của Nhà nước, chăm lo công tác an sinh xã hi, phòng chng dch bnh Covid -19. Ti bui làm vic, lãnh đo các hi đặc thù đề ngh huyn tiếp tc quan tâm h tr kinh phí, b sung biên chế cho các hi; đầu tư mua sắm các trang thiết b phc v hot đng…

Phát biu kết lun bui làm vic, Ch tch UBND huyện Phú Tân Lê Nguyên Châu đánh giá cao nhng đóng góp ca các t chc Hi đi vi s phát trin kinh tế - xã hi ca huyn, là cánh tay ni dài ca cp y, chính quyn trong trin khai thc hin các chính sách an sinh xã hi. Ch tch UBND huyn đ ngh các t chc Hi tiếp tục đoàn kết, vượt khó, hoàn thành tt nhim v, huyn s gii quyết mt s khó khăn v tr sở cũng như trang thiết b làm vic cho các t chc hi…

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH