Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 75/2023/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Trong đó, quy định bổ sung thêm nhóm do ngân sách nhà nước đóng BHYT; nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT cho một số nhóm đối tượng; thay đổi cơ chế thanh toán chi phí KCB BHYT. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 3/12. Phóng viên có cuộc phỏng vấn Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh An Giang Đặng Hồng Tuấn về vấn đề này.

P.V: Thưa ông, là cơ quan trực tiếp thực hiện chính sách BHYT, BHXH, BHXH tỉnh đã triển khai Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP như thế nào?

Ông Đặng Hồng Tuấn: Ngay sau khi Nghị định 75/2023/NĐ-CP được ban hành, BHXH tỉnh đã chủ động rà soát, cập nhật những nội dung sửa đổi, bổ sung. Cụ thể, nghị định quy định về bổ sung 2 nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT; bổ sung, nâng mức hưởng BHYT cho một số nhóm từ 80% lên 100%, hay 95% chi phí KCB BHYT; thay đổi cơ chế thanh toán chi phí KCB BHYT giữa cơ sở KCB và cơ quan BHXH; tăng cường trách nhiệm thực hiện chính sách BHYT của ngành y tế và BHXH; điều chỉnh quy định về thủ tục khi KCB BHYT…

Với vai trò là cơ quan trực tiếp thực hiện chính sách BHYT, ngày 28/10, BHXH tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành có liên quan triển khai kịp thời. Nhằm tạo thuận lợi cho cả người tham gia BHYT, cơ sở KCB và hoạt động quản lý nhà nước về BHYT; nâng cao chất lượng, hiệu quả KCB BHYT; quản lý, sử dụng quỹ BHYT đúng quy định.

P.V: Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nội dung nào, thưa ông?

Ông Đặng Hồng Tuấn: Nghị định 75/2023/NĐ-CP tập trung bổ sung đối tượng ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT (2 nhóm): Nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT là người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ không thuộc đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2 và 3, Điều 12 Luật BHYT (nhóm này hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có).

Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1/11/2023, là đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn mà từ khi thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg các xã này không còn trong danh sách quy định. Mức quyền lợi hưởng được quy định là 95% chi phí KCB BHYT.

Ngoài ra, bổ sung và nâng mức quyền lợi hưởng khi đi KCB BHYT: Nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí KCB BHYT cho một số nhóm đối tượng là người có công với cách mạng quy định tại Khoản 5, Điều 3, Nghị định 146/2018/NĐ-CP như thanh niên xung phong; cán bộ, chiến sĩ công an đã được giải quyết hưởng chế độ theo quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; dân công hỏa tuyến. Bổ sung mức hưởng 95% chi phí KCB BHYT cho nhóm là người dân tộc thiểu số mà ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng nêu trên và nhóm đối tượng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Nghị định bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT, thực hiện thanh toán theo phương thức thanh toán theo giá dịch vụ được áp dụng từ 1/1/2019. Đồng thời, quy định việc Chính phủ giao dự toán chi phí KCB BHYT cho cơ quan BHXH, sau đó BHXH thực hiện thông báo số dự kiến chi KCB BHYT tới cơ sở KCB. Các cơ sở KCB lập kế hoạch sử dụng kinh phí KCB BHYT trong năm theo số được thông báo. Việc giao số dự kiến chi này không áp dụng làm căn cứ tạm ứng, thanh quyết toán của cơ sở KCB trong trường hợp vượt số dự kiến chi.

P.V: Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 75/2023/NĐ-CP, trách nhiệm cụ thể của BHXH tỉnh như thế nào, thưa ông?

Ông Đặng Hồng Tuấn: Là đơn vị thực hiện liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân có thẻ BHYT, BHXH sẽ chủ động phối hợp Sở Y tế, các đơn vị liên quan và các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền các nội dung của Nghị định 75/2023/NĐ-CP; tuyên truyền, vận động sâu rộng đến đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn.

Phối hợp Ban Dân tộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý từng nhóm đối tượng. Kịp thời cấp thẻ BHYT, đổi mã quyền lợi nâng mức hưởng của: Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn mới được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1/11/2023; với mức hưởng 95% chi phí KCB BHYT; nâng mức hưởng từ 80% lên 100% cho một số nhóm đối tượng. Đổi mã quyền lợi, với mức hưởng 95% cho nhóm đối tượng theo Khoản 17, 18, Điều 3, Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Phối hợp các cơ sở KCB giám định, thanh quyết toán; thông báo số dự kiến chi KCB BHYT tới cơ sở KCB; chủ động rà soát, phát hiện và gửi thông tin cảnh báo kịp thời cho cơ sở KCB về các chi phí KCB BHYT tăng cao so mức chi phí bình quân của cơ sở KCB cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa; nhằm kiểm soát chi phí KCB BHYT, quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ BHYT, phòng, chống lạm dụng, lãng phí, trục lợi quỹ BHYT.

P.V: Xin cám ơn ông!

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH