Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Tăng cường truyền thông để thay đổi nhận thức trong việc phòng, chống bệnh sốt xuất

Căn cứ Kế hoạch số 464/KH-UBND ngày 8/7/2022 của UBND tỉnh về Chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết (SXH) Dengue 3 đợt (tháng 7,8,9) trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022; qua báo cáo của ngành Y tế, hiện nay các địa phương đều xây dựng kế hoạch tổ chức, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống bệnh SXH tại địa bàn.

Ngày 21/7/2022, huyn Phú Tân đã t chc l phát đng Chiến dch dit lăng quăng phòng, chng bnh SXH

 Tuy nhiên, va qua, vic trin khai t chc các hot đng phòng, chng bnh SXH chưa đồng lot, chưa to hiu ng manh m quyết lit trong công tác truyn thông. Hin nay, tình hình bnh SXH tnh ta vn đang tiếp tục gia tăng hàng ngày. D báo s mc SXH thi gian ti tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên din rng.

Để tăng cường công tác truyn thông, nhm thay đi nhn thc ca c h thng chính trị và người dân trong vic phòng, chng bnh SXH trên địa bàn tnh; theo đó ngày 22/7/2022, UBND tnh ban hành Công văn số 819/UBND-KGVX yêu cu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ch tch UBND các huyn, th xã, thành ph ch đo quyết liệt, tăng cường thc hin các bin pháp phòng, chng dch bnh.

C th, S Y tế tăng cường hướng dn chuyên môn cho các huyn, th xã, thành ph ch đo 100% xã, phường, th trn t chc đng lot L ra quân phát đng Chiến dch dit lăng quăng, b gy phòng, chng SXH trên địa bàn tnh (đt 2).

Đ ngh các cp, các ngành liên quan phi hp vi các địa phương tổ chc trin khai tt Chiến dch dit lăng quăng, b gy phòng, chng SXH trên địa bàn tnh; trc tiếp giám sát, kim tra vic thc hin các bin pháp dit mui, lăng quăng (b gy) ti các h gia đình; tăng cường công tác tuyên truyn, vn động người dân thc hin chiến dch dit mui, lăng quăng (b gy) và thc hin tt các bin pháp phòng, chng bnh SXH.

Giao S Y tế ch trì, phi hp vi UBND các huyn, th xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tng hp báo cáo kết qu trin khai thc hin Chiến dch dit lăng quăng, b gy phòng, chng SXH trên địa bàn tnh. Báo cáo gi v y ban nhân dân tnh không quá 07 ngày sau khi thc hin Chiến dch./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH