Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp sử dụng phân bón sinh học Nano tech

Ngày 15/6/2022, ông Ngô Hoàng Trọng – Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ nông dân (TTDN & HTND) khảo sát thực tế 02 hộ nông dân trồng nếp tại xã Tân Hòa; 02 hộ nông dân trồng màu tại xã Tân Trung và 02 hộ nông dân trồng Mít thái tại xã Hiệp Xương, với tổng diện tích thực hiện trình diễn 18.000m2.

Kho sát thc tế 02 h nông dân trng Mít thái ti xã Hiệp Xương

Qua đó, TTDN & HTND đã h tr bà con 03 sn phm là Tech One, Nano Bc Chitosn và Canxi Bo km ca Cty Nano Tech đ dùng th và so sánh kết qu vi các sn phm khác.

Kho sát thc tế 02 h nông dân trng nếp ti xã Tân Hòa

Bước đu bà con nông dân được la chn mô hình trình din rt phn khi, vì được h tr các sn phm phân bón hữu cơ, giúp giảm chi phí thuc bo v thc vt, giúp cây trng phát triển an toàn, tăng sức đ kháng, chng chu vi điu kin thi tiết khc nghit.

Vi mc tiêu tuyên truyn vn đng hi viên, nông dân s dng sn phm phân bón hữu cơ, sinh học giúp ci thin năng sut và chất lượng cây trng, góp phn phát trin nông nghip bn vng. Đng thi gii thiu sn phm phân bón uy tín, chất lượng, hiu qu, giá c hp lý và mang tính bn vng cao; hình thành mô hình kinh tế theo chui giá tr, sn xuất theo hướng an toàn, nâng cao chất lượng sn phm và li nhun cho hi viên nông dân./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH