Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Khuyến cáo các doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch xuất khẩu thanh long nói riêng và các loại trái cây, nông sản nói chung sang Trung Quốc

Ngày 26/7/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản về việc Khuyến cáo các doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch xuất khẩu thanh long nói riêng và các loại trái cây, nông sản nói chung sang Trung Quốc.

Theo qui đnh ca Hi quan Trung Quc, hin nay, trái cây nhp khu chỉ được phép thông quan ti các ca khu: Hà Khẩu (Lào Cai); Tân Thanh, Ga Đồng Đăng, Cc Nam và Chi Ma (Lng Sơn); và Móng Cái (Quảng Ninh).

Tuy nhiên, do yêu cu phòng chng dch bnh Covid-19, ngày 16/7/2021, Ban Ch đo phòng dch Covid-19 huyn Hà Khu (Trung Quc) đã thông báo v vic ca khu Hà Khu tm dng nhp khu thanh long Vit Nam từ 0h ngày 18/7/2021 đến 24h ngày 17/8/2021. Thi gian cho phép nhp khu tr li tùy thuc tình hình khng chế dch bnh ti Vit Nam và kết qu đánh giá ri ro của các cơ quan liên quan.

Theo đó, S Nông nghip và PTNT đ ngh y ban nhân dân huyn, th, thành ph kp thời thông tin trên đến các doanh nghip sn xut, kinh doanh rau qu xut khu sang thị trường Trung Quốc trên địa bàn và trong phm vi ph trách. Khuyến cáo các doanh nghip điu chnh kế hoch xut khu thanh long nói riêng và các loi trái cây, nông sn nói chung sang Trung Quc.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH