Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang, cổng thông tin điện tử

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình vừa ký Công văn số 577/UBND-NC ngày 31/5/2022 về việc ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang, cổng thông tin điện tử gửi đến các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; Các doanh nghiệp Nhà nước.

Theo thông báo B Công an, qua rà soát trên không gian mng, phát hiện hàng trăm trang thông tin đin t (TTĐT) thuc qun lý của các cơ quan nhà nước (có tên min .gov.vn) b chèn hàng nghìn liên kết cha ni dung quảng cáo, kèm theo đường dn ti các website cá đ, đánh bc trc tuyến, mi dâm; đng thi s dng các công c qung cáo ca công c tìm kiếm (Google, Bing, Yahoo…) đ nhm qung bá, tăng uy tín cho website cá đ, đánh bc trc tuyến trái phép và ngày càng gia tăng, diễn biến phc tp. Nếu không kp thi ngăn chn, có th gây ảnh hưởng nghiêm trng đến uy tín của các cơ quan nhà nước, tim ẩn nguy cơ mất an ninh mạng, an toàn thông tin, gia tăng tội phm v cá đ, đánh bc, mi dâm…

Thc trng trên xut phát t các nguyên nhân sau: (1) Các tên min thuộc cơ quan nhà nước (có tên min .gov.vn) là mc tiêu hàng đầu các đối tượng tin tc nhm ti; (2) Cơ quan chủ qun các trang TTĐT không kim soát nội dung mà người dùng đăng tải (như các nội dung phn bình lun, hi đáp, phn ánh), cho phép bt k ai cũng có th đăng ti ni dung và hin thị lên trang TTĐT; (3) Trang TTĐT tn ti l hng bo mt, b tin tc tn công, khai thác, chiếm quyn điu khin máy ch, t đó đăng ti các ni dung qung cáo cá đ, đánh bc trc tuyến, mi dâm; (4) Qun tr viên mt s trang TTĐT c tình đăng ti các ni dung qung cáo nhm mc đích cá nhân.

Theo đó, tăng cường bo đm an ninh mạng, an toàn thông tin, ngăn chặn hot đng qung cáo cá đ bóng đá, mi dâm, đánh bc trc tuyến trên địa bàn, lĩnh vc theo chc năng, nhim v ca tng sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyn địa phương các cấp.

Tiến hành rà soát, thng kê các bài viết có ni dung qung cáo cá đ bóng đá, mi dâm, đánh bc trc tuyến trên trang TTĐT đ kp thi g b các ni dung vi phm.

Đng thi tăng cường các bin pháp đm bo an ninh, an toàn thông tin, ch đng rà soát, khc phc đim yếu, l hng bo mt còn tn ti (nếu có); xây dng quy chế qun tr, vận hành trang TTĐT, trong đó, quy định rõ vic kim tra, kim duyt ni dung người dùng đăng tải trước khi cho phép hin thị lên trang TTĐT; bổ sung tính năng lưu trữ đa ch IP của người dùng khi đăng tải nội dung lên trang TTĐT phục v xác minh khi có yêu cu.

Theo Công văn này, Công an tỉnh là cơ quan thường trc giúp UBND tnh ch đo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai các mt công tác phòng nga, phát hin, đu tranh vi hot đng qung cáo cá đ, đánh bc trc tuyến, mi dâm trên các trang/cng TTĐT; tiếp tc tiếp nhn, x lý tin báo t giác các loi ti phm, hành vi vi phm pháp lut có liên quan to thế ch đng không đ b đng bt ng trong mi tình hung.

S Thông tin và Truyn thông ch đo, hướng dn các cơ quan báo, đài, công ty cung cấp dch v vin thông, Internet trên địa bàn tnh chấp hành đúng các văn bản quy phm pháp lut trên lĩnh vc vin thông, công ngh thông tin; tăng cường công tác qun lý các ni dung qung cáo đăng tải trên báo chí, môi trường mng, xut bn phm và qung cáo tích hp trên các sn phm dch vụ bưu chính, viễn thông, công ngh thông tin; không cho đăng ti, xóa các bài viết, hình nh có ni dung qung cáo cá đ bóng đá, mi dâm, đánh bc trc tuyến trên các trang/cng TTĐT thuộc cơ quan nhà nước qun lý ti địa phương.

S Văn hóa, Th thao và Du lch tăng cường qun lý hot đng qung cáo theo quy đnh ca pháp lut; phi hợp các cơ quan, chính quyền địa phương ngăn chặn, bóc g hoc xóa qung cáo có ni dung đăng ti các ni dung liên quan cá đ, đánh bc trc tuyến, mi dâm và x lý nghiêm các hành vi vi phm trong hot đng qung cáo.

Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyn hình tuyên truyn rng rãi đến Nhân dân trên các phương tiện truyn thông đi chúng.

 Ban Dân tc, Ban Tôn giáo tăng cường công tác tuyên truyn trong chc sc, tín đồ và đồng bào DTTS về phương thức, th đon, hu qu ca các loi ti phm và hành vi vi phm pháp lut liên quan hot đng tham gia cá đ, đánh bc trc tuyến, mi dâm trên không gian mng.

UBND tnh đ ngh Ban Dân vn Tnh y, y ban MTTQ tnh thường xuyên nm tình hình dư luận xã hi quan tâm, vn đng toàn dân tham gia phòng nga, phát hin, t giác ti phm trên không gian mng, nht là loi ti phm liên quan cá độ, đánh bc trc tuyến, mi dâm.

Riêng UBND huyn, th xã, thành ph phi hp cht ch với cơ quan, ban, ngành các cấp trong vic kim tra, giám sát toàn din các ni dung, bin pháp công tác đu tranh phòng nga vi loi ti phm trên.

Các S, Ban, ngành còn li theo chc năng, nhim vụ được phân công, thc hin theo các ni dung ch đạo như trên./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH