Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Kiểm tra kết quả huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 06 tháng cuối năm 2023

Sáng ngày 14/11/2023, Hội đồng kiểm tra công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023 - Công an tỉnh An Giang tổ chức kiểm tra kết quả huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 06 tháng cuối năm 2023 đối với cán bộ, chiến sỹ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Phú Tân.

Theo đó, Hội đồng kiểm tra tập trung kiểm tra đánh giá công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ định kỳ, thường xuyên theo quy định tại Thông tư 02 của Bộ Công an; việc xây dựng chương trình, kế hoạch, giáo án huấn luyện; lập và ghi chép sổ theo dõi công tác huấn luyện và các điều kiện phục vụ công tác huấn luyện; báo cáo kết quả công tác huấn luyện; kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện theo báo cáo của Đội...

            Qua kiểm tra nhằm củng cố, nâng cao kiến thức nghiệp vụ về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ chiến sĩ; giúp cán bộ chiến sĩ nắm bắt, quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả các phương tiện phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nâng cao năng lực tổ chức điều hành, chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cấp chỉ huy; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH