Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Tết “Quân - Dân” năm 2022 tổ chức tại xã Phú Thọ, huyện Phú Tân

Sáng ngày 24/12/2021. UBND huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch "Tết Quân - Dân” năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết Quân – dân”. Ông Ngô Thanh Trí - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban tổ chức Tết “Quân - Dân” chủ trì hội nghị.

Theo kế hoch Tết “Quân - Dân” năm 2022 được t chc ti xã Phú Th, d kiến din ra từ ngày 24/01 đến ngày 28/01/2022. Vi các hot đng thiết thực như: tuyên truyền, vn đng Nhân dân thc hin đường li, chủ trương của Đng, chính sách, pháp lut của Nhà nước, xây dng nông thôn mi, tuyên truyn phòng chng dch bnh Covid -19 theo Ngh quyết 128 ca Thủ tướng Chính ph; cất nhà cho gia đình chính sách, h nghèo, lực lượng dân quân; thăm, tng quà Tết cho hc sinh nghèo hc gii, nhng h gia đình có hoàn cnh đc bit khó khăn; t chc gói bánh tét...

Phát biu ch đo hi ngh, ông Ngô Thanh Trí - Phó Ch tch UBND huyện - Trưởng ban t chc Tết “Quân - Dân” yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo kế hoch phân công hãy phi hp cht ch, trin khai thc hin có hiu qu các hot đng; nhất là đẩy mnh công tác thông tin, tuyên truyn để người dân hiu rõ v mc đích, ý nghĩa ca tết “Quân - Dân” năm 2022; tuyên truyn phòng chng dch bnh Covid. Qua đó góp phn tht chặt hơn tình đoàn kết quân dân gn bó cũng như góp phần đ địa phương kiểm soát hiu qu dch bnh Covid -19.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH