Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Ban Chỉ đạo huyện giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN tại các xã, thị trấn

Để đánh giá và kịp thời chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, từ ngày 7/9 đến 21/9/2023, Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN huyện Phú Tân đến làm việc với 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện về việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN từ đầu năm đến nay.

          Tại các nơi đến, đoàn giám sát được nghe địa phương báo cáo công tác tham mưu triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện; công tác chỉ đạo về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Kết quả thực hiện chính sách, chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 1/2023 đến tháng 8/2023, gồm: công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; công tác thu, đôn đốc doanh nghiệp tư nhân, cơ sở công ty trên địa bàn tham gia bảo hiểm cho người lao động. Bên cạnh, công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đồng bộ căn cước công dân với thẻ BHYT, cài đặc ứng dụng VssID chuyển đổi số. Đồng thời, đề ra các giải pháp, mô hình hay để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2023. Qua đó, các thành viên trong đoàn giám sát huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, giúp các xã, thị trấn tiếp tục duy trì các chỉ tiêu đạt được và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

           Thông qua hoạt động giám sát, nhằm đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn các xã, thị trấn. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN các xã, thị trấn, đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được UBND huyện giao năm 2023, tiến tới lộ trình bảo hiểm toàn dân./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH