Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Cụm thi đua Phòng Văn hóa và Thông tin họp tổng kết đánh giá, bình xét thi đua năm 2023

Sáng ngày 15/11/2023, tại Hội trường UBND huyện Phú Tân, Cụm thi đua Phòng Văn hóa và Thông tin 11 huyện, thị xã, thành phố tổ chức họp tổng kết đánh giá, bình xét thi đua năm 2023. Dự họp có Ông Trương Bá Trạng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin và chuyên viên phụ trách công tác thi đua của 11 huyện, thị xã, thành phố.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Tân -Cụm Trưởng Cụm thi đua đã thông qua báo cáo công tác kiểm tra và kết quả theo dõi Cụm thi đua Phòng Văn hóa và Thông tin 11 huyện, thị xã, thành phố năm 2023. Theo đó, ngay từ đầu năm, căn cứ nhiệm vụ được giao, các đơn vị đã tập trung thực hiện tốt 04 nội dung của thang điểm gồm: thực hiện chức năng, nhiệm vụ kế hoạch công tác năm do UBND huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao; chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đoàn thể chính trị vững mạnh; tổ chức triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng. Kết quả 11 huyện, thị, thành phố đều đạt số điểm từ Hoàn tốt nhiệm vụ trở lên.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm thi đua, các đơn vị trao đổi và thống nhất chọn 05 đơn vị có số điểm cao nhất là Phú Tân, Châu Phú, Tân Châu, Châu Thành và Tri Tôn trình Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh xem xét khen thưởng.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH