Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

An Giang: Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030

Ngày 14/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022– 2030, nhằm nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên An Giang, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Tỉnh An Giang lần thứ XI đã đề ra.

Mục tiêu cụ thể: Giai đoạn 1 (2022 – 2025): 100% cán bộ Đoàn thanh niên các huyện, thị, thành được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; 100% huyện, thị, thành đoàn hằng năm có hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên.

Hỗ trợ ít nhất 150 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 10 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hằng năm, 1.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp.

Ít nhất 10 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; hỗ trợ thành lập 04 hợp tác xã do thanh niên làm chủ; hằng năm, duy trì tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang”.

Tổ chức ít nhất 04 hoạt động “Gặp gỡ, đối thoại giữa Doanh nhân trẻ với Thanh niên khởi nghiệp”; tổ chức ít nhất 02 hoạt động “Ngày Hội khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”.

Hằng năm hỗ trợ duy trì ít nhất 03 xã triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.

Trên 70% thanh niên được đào tạo kỹ năng số cơ bản; trên 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa do thanh niên làm chủ sử dụng nền tảng số.

Giai đoạn 2 (2026 – 2030): 100% cán bộ Đoàn thanh niên các huyện, thị, thành được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; 100% huyện, thị, thành đoàn hằng năm có hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên.

Hỗ trợ ít nhất 200 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 15 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hằng năm, 1.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp. Ít nhất 15 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; Hỗ trợ thành lập 04 hợp tác xã do thanh niên làm chủ.

 Hằng năm, duy trì tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang”; tổ chức ít nhất 04 hoạt động “Gặp gỡ, đối thoại giữa Doanh nhân trẻ với Thanh niên khởi nghiệp”.

 Tổ chức ít nhất 02 hoạt động “Ngày Hội khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”; Hằng năm hỗ trợ duy trì ít nhất 03 xã triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.

Trên 90% thanh niên được đào tạo kỹ năng số cơ bản; Trên 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa do thanh niên làm chủ sử dụng nền tảng số.

Để đạt mục tiêu, An Giang tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, về vai trò của thanh niên đối với sự phát triển kinh tế; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh doanh: tìm kiếm, sàng lọc và củng cố các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng;hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư trong và ngoài nước…

Bên cạnh đó, đầu tư phát triển các thiết chế hỗ trợ khởi nghiệp; thành lập các Hội đồng chuyên gia tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong các trường Cao đẳng và Đại Học trên toàn tỉnh; khuyến khích phát triển thanh niên khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới; khai thác các nguồn lực quốc tế để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp./.

Nguồn: Kế hoạch số 754/KH-UBND ngày 14/11/2022 

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH