Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình, toàn xã hội về Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội, phòng, chống bạo lực gia đình; kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

Theo đó ngày 22/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư ký Công văn số 580/UBND-KGVX đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện treo băng rôn kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, với Chủ đề: “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”. Và Thông điệp truyền thông:

+ Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc.

+ Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững.

+ Gia đình: điểm xuất phát và đích đến của chính sách.

+ Hệ giá trị gia đình là hạt nhân của hệ giá trị quốc gia.

+ Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp.

+ Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

+ Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực.

+ Hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật.

+ Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội.

Đồng thời căn cứ tình hình thực tế và đặc thù của Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với nội dung kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thành viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Thời gian: từ ngày 01/6- 30/6/2023./.

Nguồn: Công văn số 580/UBND-KGVX ngày 22/5/2023

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH