Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải thay đổi tư duy, cách làm trong triển khai cải cách thủ tục hành chính

Ngày 14-9, UBND tỉnh An Giang có Công văn số 1193/UBND-TH về việc triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ nhất của Tổ công tác ngày 8/9/2023.

Trong giải quyết TTHC, tránh phát sinh thủ tục gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố phải thay đổi tư duy, cách làm và phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong triển khai cải cách TTHC. Kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại hằng năm đối với người đứng đầu và cán bộ, công chức của cơ quan, địa phương.

Bên cạnh đó, các Sở, ban, ngành tỉnh tập trung cải cách quy trình, TTHC nội bộ để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC, tránh phát sinh thủ tục gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, khẩn trương rà soát, xây dựng trình UBND tỉnh ban hành TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước (trong các quy chế, quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn tại Văn bản 103/KSTT-KTTH ngày 15/3/2023 của Cục Kiểm soát TTHC, không đề xuất lại TTHC nội bộ đã được Bộ, ngành Trung ương ban hành). Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu chậm trễ tham mưu UBND tỉnh ban hành TTHC nội bộ. Hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

Đồng thời rà soát, cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm các TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý và tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định về TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh ngay trong quá trình dự thảo văn bản, bảo đảm chỉ ban hành các quy định cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp.

Rà soát, đề xuất UBND tỉnh phân cấp trong giải quyết TTHC từ cấp tỉnh cho địa phương và đơn vị; thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2023. Rà soát, đề xuất UBND tỉnh phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ, bảm bảo tỷ lệ cắt giảm 20% (ngay sau khi UBND tỉnh ban hành TTHC nội bộ).

Ngoài ra, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách TTHC để công khai, minh bạch quy trình, thủ tục và giải quyết TTHC hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Tập trung triển khai quyết liệt, có kết quả, sản phẩm cụ thể đối với các nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 1029/UBND-TH ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2023.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị có liên quan trong thẩm định tờ trình, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định UBND tỉnh yêu cầu, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; văn bản phân cấp giải quyết UBND tỉnh yêu cầu.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm rà soát Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đảm bảo hệ thống có khả năng lưu trữ, cung cấp lại thông tin của người dân, doanh nghiệp đã khai báo trước đó khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/9/2023.

Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổng hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành UBND tỉnh yêu cầu nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội dung nêu trên./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH