Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

THÔNG BÁO: Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Tân năm 2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Tân năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 4047/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Tân năm 2021;

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả trúng tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Tân năm 2021 đối với 13 thí sinh (có danh sách kèm theo)

Hội đồng tuyển dụng viên chức đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng bao gm:

1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

2. Phiếu lý lch tư pháp do cơ quan có thm quyn cp (liên h Trung tâm Hành chính công tnh An Giang, nếu trong thời hạn yêu cầu chưa có phiếu lý lch tư pháp, có thể nộp phiếu hẹn, chờ bổ sung sau).

- Thi gian: t ngày ra thông báo đến hết ngày 28/12/2021.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Ni v huyn Phú Tân (đường Lê Duẩn, ấp Trung Thạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tnh An Giang).

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký d tuyn hoc b phát hin s dng văn bng, chng ch, chng nhn không đúng quy đnh đ tham gia d tuyn thì Ch tch UBND huyn ra quyết đnh hy kết qu trúng tuyn.

Hi đng tuyn dng viên chc thông báo đến các thí sinh được biết và thực hiện theo quy định./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH