Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

QUYẾT ĐỊNH: Công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày 20/10/2021, Sở Y tế tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 1523/QĐ-SYT về việc công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. Cụ thể:

1. Đối với cấp tỉnh: Cấp độ 2 - Nguy cơ trung bình (Vùng vàng).Công bố cấp độ dịch COVID-19 để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tình An Giang, cụ thể như sau:


2. Đối với cấp huyện:

- Cấp độ 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh): 00.
- Cấp độ 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng): 08 đơn vị.
- Cấp độ 3 - Nguy cơ cao (vùng cam): 03 đơn vị.
- Cấp độ 4 - Nguy cơ rất cao (vùng đỏ): 00.

3. Đối với cấp xã:
- Cấp độ 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh): 12 đơn vị.
- Cấp độ 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng): 124 đơn vị.
- Cấp độ 3 - Nguy cơ cao (vùng cam): 12 đơn vị.
- Cấp độ 4 - Nguy cơ rất cao (vùng đỏ): 08 đơn vị.

 


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH