Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới của xã Tân Trung trong năm 2023

Căn cứ công văn số 2625/UBND-VPĐPNTM của UBND huyện ngày 03/11/2023 V/v đóng góp ý kiến dự thảo “Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt
chuẩn nông thôn mới cho xã Tân Trung năm 2023”.

Đính kèm dự thảo báo cáo thẩm tra./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH