Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa

Căn cứ Công văn số 428/UBND-KGVX ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa, Phó Chủ tịch UBND huyện - Ngô Thanh Trí có ý kiến như sau:

1. Tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyến nội địa, nơi công cộng, nhà hàng,...) kể từ 00 giờ 00 phút ngày 30/4/2022.

2. Phòng Y tế chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế, các ngành có liên quan và ƯBND các xã, thị trấn triển khai tốt các yêu cầu tại Mục 2, Công văn số 428/UBND-KGVX ngày 29/4/2022 của ƯBND tỉnh (đính kèm).

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh, UBND các xã, thị trấn phối họp với ngành Y tế và các Sớ ngành liên quan chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động đưa tin kịp thời.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông tin đến các đơn vị biết, thực hiện./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH