Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân áp dụng các biện pháp tạm thời trong phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện Kế hoạch số 650/KH-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang”. Thực hiện Công văn số 1218/UBND-KGVX ngày 23/10/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc yêu cầu người dân không ra đường từ 20h00 ngày hôm trước đến 5h00 sáng hôm sau và Công văn số 1237/UBND-KGVX ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. Thực hiện Thông báo 3664/TB-SYT ngày 29/10/2021 của Sở Y tế tỉnh An Giang về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. UBND huyện Phú Tân ban hành văn bản 3633/UBND-VP, ngày 30/10/2021 về việc áp dụng các biện pháp tạm thời trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Theo đó Uỷ ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Các ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn:

- Tổ chức tuyên truyền, triển khai bằng nhiều hình thức để các Tổ chức, cá nhân, các tầng lớp Nhân dân tuân thủ thực hiện các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 được quy định tại Phụ lục 1, Kế hoạch số 650/KH-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang” (đính kèm) với cấp độ 2 (Nguy cơ trung bình) trên phạm vi toàn huyện Phú Tân; thời gian áp dụng: Từ 00 giờ 00 phút ngày 30/10/2021 cho đến khi có thông báo mới. Các xã-thị trấn căn cứ vào kết quả đánh giá cấp độ dịch do Sở Y tế công bố, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tương ứng, đảm bảo phù hợp với cấp độ của địa phương mình đã được đánh giá.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1237/UBND-KGVX (đính kèm) trong việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

- Tiếp tục tăng cường hoạt động các Đoàn - Đội kiểm tra, theo ngành, lĩnh vực và phạm vi quản lý, kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh - dịch vụ,… nhất là đối với các chợ truyền thống và cá nhân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 (ngoài việc ưu tiên nhắc nhở, hướng dẫn thực hiện thì cần có chế tài đảm bảo mạnh, có tính răn đe đối với các trường hợp cố tình vi phạm).

- Tăng cường phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn để đảm bảo người dân toàn huyện không ra đường trong khung giờ từ 20 giờ 00 phút ngày hôm trước đến 05 giờ 00 phút ngày hôm sau (trừ trường hợp cấp cứu và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của cấp có thẩm quyền).

2. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh - dịch vụ, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện: Tuân thủ thực hiện quy định của cấp thẩm quyền trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 (trong hoạt động/sinh hoạt/lưu trú…).

3. Giao phòng Văn hoá và Thông tin, Đài truyền thanh huyện tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử và hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến xã-thị trấn để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh - dịch vụ, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn được biết, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 650/KH-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh và những quy định trong việc phòng, chống dịch COVID-19, tương ứng với cấp độ 2 của huyện đã được tỉnh đánh giá./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH