Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

THÔNG BÁO: về việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện và các cơ quan/đon vị ngành huyện

Ngày 17/11/2021, ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 3821/UBND-VP về việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Qua theo dõi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận, để tiếp tục tạo điều kiện cho tổ chức/cá nhân trong việc nộp hồ sơ/nhận kết quả thủ tục hành chính, ủy ban nhân dân huyện thông báo như sau:

Kể từ ngày 14/02/2022, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện và các cơ quan/đơn vị ngành huyện tố chức tiếp nhận hồ sơ/trả kết quả thủ tục hành chính theo trạng thái bình thường mới:

Chấm dứt việc phân chia địa bàn phục vụ theo lịch thời gian, chấm dứt việc khống chế số lượng hồ sơ thủ tục hành chính mỗi tố chức/cá nhân được nộp/nhận tại thời điếm được tiếp.

* Lưu ý:

- Các tổ chức/cá nhân có liên quan tiếp tục tuân thủ nghiêm quy định của câp thâm quyền trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Phú Tân tổ chức làm việc đến hết buổi sáng thứ Bảy hằng tuần theo quy định.

Nay thông báo./. 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH