Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

THÔNG BÁO: Về việc đăng ký bổ sung thực hiện dự án có thu hồi đất và dự án sử dụng đất trồng lúa năm 2022

Thực hiện nội dung Công văn số 1043/STNMT-ĐĐ ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về việc rà soát hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng năm 2019; tiếp nhận đăng ký bổ sung dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiến hành rà soát, tổng hợp, đăng ký bổ sung thực hiện dự án có thu hồi đất và dự án sử dụng đất trồng lúa năm 2022, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện là chủ đầu tư các dự án thuộc trường hợp thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013 và dự án có sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta sang mục đích khác theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai 2013 thực hiện năm 2022.

2. Điều kiện đăng ký

Các dự án đăng ký đảm bảo cơ sở pháp lý theo quy định tại khoản 2 Điều
8 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

- Đối với dự án đầu tư công: Dự án có quyết định phê duyệt đầu tư hoặc
quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc quyết định chủ trương đầu tư
của cơ quan có thẩm quyền và được phân bổ vốn thực hiện năm 2022; dự án cấp
thiết phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; dự án cấp bách khắc
phục hậu quả do thiên tai, hỏa hoạn, sạt lở,... có chủ trương của UBND tỉnh cho
triển khai thực hiện năm 2022.

- Đối với dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư: Dự án có quyết định chủ
trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện năm 2022 của cơ
quan có thẩm quyền.

- Đối với các dự án đề nghị điều chỉnh, bổ sung về vị trí, quy mô diện tích
đã được HĐND tỉnh thông qua phải có văn bản chấp thuận chủ trương hoặc
quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, chủ đầu tư phải có văn bản báo cáo làm rõ sự cần thiết và nguyên nhân đề nghị đăng ký điều chỉnh.

- Đối với các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số
02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 đăng ký trở lại năm 2022 phải có đủ cơ sở
pháp lý (Như còn trong thời hạn đầu tư, được cân đối bố trí vốn triển khai và sự
cấp thiết triển khai dự án trong năm 2022).

- Đối với các dự án đã đầu tư xây dựng xong thì không đủ điều kiện đăng
ký vào danh mục dự án.

* Lưu ý: Các văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt dự án
của cơ quan có thẩm quyền phải ghi rõ quy mô dự án hoặc diện tích sử dụng đất
thực hiện dự án.  

3. Hồ sơ đăng ký

- Bản đăng ký dự án có thu hồi đất thực hiện năm 2022 (Mẫu đính kèm).

- Bản đăng ký dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2022 (Mẫu đính kèm).

- Bản sao các cơ sở pháp lý có liên quan dự án đã nêu tại điều kiện đăng ký.

- Bản trích lục, trích đo khu đất hoặc bản vẽ thiết kế, bản vẽ quy hoạch chi tiết dự án hay sơ đồ thể hiện vị trí khu đất dự kiến đầu tư dự án.

4. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký gửi 3 bộ về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Tân, địa chỉ số 171, đường Tôn Đức Thắng ấp Trung 1, thị trấn Phú
Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang và file số theo địa chỉ mail: ptnmt.phutan@angiang.gov.vn đến hết ngày 24 tháng 4 năm 2022.

Chủ đầu tư dự án có sử dụng đất trong năm 2022 có trách nhiệm đăng ký theo đúng thời gian nêu trên. Trường hợp không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ thông tin và cơ sở pháp lý để thực hiện dự án thì sẽ không được xem xét, giải quyết.

Nay Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2022 biết và thực hiện theo tinh thần Thông báo này./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH