Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần thứ IV năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Ban Chỉ đạo Đại hội DTTS về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần thứ IV năm 2024;

I. Mục đích, yêu cầu

1. Tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về công tác chuẩn bị, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội; tuyên truyền tốt kết quả Đại hội, thể hiện sự đoàn kết, sức lan tỏa của Đại hội đến với cộng đồng.

2. Tuyên truyền, giáo dục người dân phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam nói chung và những đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng, thời kỳ hội nhập và phát triển và bảo vệ đất nước giai đoạn từ năm 2019 - 2024.

3. Công tác tuyên truyền cần được tiến hành sâu rộng trong nhân dân, bằng nhiều hình thức như tuyên truyền cổ động trực quan, triển lãm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội… gắn liền với tuyên truyền kết quả Đại hội.

II. Nội dung

1. Tuyên truyền cổ động trực quan - Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị, mạng xã hội, chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. - Tuyên truyền cổ động trực quan bằng panô, băng rôn, áp phích, bảng chữ điện tử; treo cờ phướn các trục lộ chính, khu trung tâm; thực hiện pano, áp phích nơi tổ chức Đại hội cấp tỉnh.

2. Hoạt động văn hóa, văn nghệ

- Triển lãm, trưng bày tranh ảnh, các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của các dân tộc thiểu số tại nơi tổ chức Đại hội cấp tỉnh.

- Tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội các cấp. 

- Phục vụ chương trình văn nghệ, âm thanh, ánh sáng, market Đại hội tại nơi tổ chức Đại hội cấp tỉnh.

 

* Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố - Hướng dẫn, triển khai công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại địa phương. - Phối hợp với Đài truyền thanh huyện, thị, thành phố, các cơ quan chuyên môn địa phương thyực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

* Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh; Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố 3 Thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị, mạng xã hội; tuyên truyền cổ động trực quan tại địa phương.

 

Nguồn: Kế hoạch số 1515/KH-SVHTTDL ngày 21/6/2024 của Sở VHTTDL An Giang.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH