Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện Phú Tân

CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN HỆ NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN HUYỆN PHÚ TÂN

 

 (Thực hiện Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

về việc Thông tin công bố, công khai của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang)

 

1. VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

Điện thoại: 0296.3.827.622, Email:phutan@angiang.gov.vn

Chánh văn phòng: Ông Giáp Minh Triết DĐ: 0913639202 Email: minhtriet.ptag@gmail.com

Phó Chánh văn phòng: Ông Nguyễn Quốc Thái DĐ: 0985060063 Email: nqthai@angiang.gov.vn

Phó Chánh văn phòng: Ông Nguyễn Hiền Nhơn DĐ: 0919020168 Email: nhnhon@angiang.gov.vn

Phó Chánh văn phòng:  Bà Nguyễn Thị Xuân Thúy DĐ: 0949393786 Email: ntxthuy@angiang.gov.vn

 

2. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

Điện thoại: 0296.3.827.343, Email: ptckh.phutan@angiang.gov.vn

Phó trưởng phòng: Trác Ngọc Linh DĐ: 0945940333 Email: tnlinh@angiang.gov.vn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Thảo DĐ: 0913208550 Email:…………….

 

 

3. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điện thoại: 0296.3.827.350, Email: pnnptnt.phutan@angiang.gov.vn

Trưởng phòng:  Nguyễn Thanh Tuyến DĐ: 0909702845 Email: nttuyen@angiang.gov.vn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Đăng Khoa DĐ: 0913265352 Email: ndkhoa@angiang.gov.vn

Phó trưởng phòng: Trần Văn Ngọc DĐ:…………… Email: tvngoc@angiang.gov.vn

 

 

4. PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

Điện thoại: 0296.3.827.342, Email: phonghtkt.phutan@angiang.gov.vn

Trưởng phòng:  Dương Thành Lộc DĐ: 0913679345 Email: locxdphutan@gmail.com

Phó trưởng phòng:  Trần Hữu Lộc DĐ: 0919548272 Email: thloc03@angiang.gov.vn

 

 

5. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Điện thoại: 0296.3.827.084, Email: ptnmt.phutan@angiang.gov.vn

Trưởng phòng:  Nguyễn Ngọc Hưng DĐ:…………… Email:…………….

Phó trưởng phòng: Võ Trung Cang DĐ:…………… Email: vtcang@angiang.gov.vn

Phó trưởng phòng: Phạm Hoài Phong DĐ:…………… Email:…………….

 

 

6. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điện thoại: 0296.3.585.383, Email: pgddt.phutan@angiang.gov.vn

Trưởng phòng:  Trần Hiền Nhân DĐ: 0989827220 Email: thnhan@angiang.gov.vn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Ánh Hồng DĐ: 0987099494 Email: ntahong@angiang.gov.vn

Phó trưởng phòng: Trần Thị Hồng Phượng DĐ: 0919384881 Email: tthphuong@angiang.gov.vn

 

 

7. PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Điện thoại: 02963.827.322, Email: pldtbxh.phutan@angiang.gov.vn

Trưởng phòng: Võ Thanh Tùng  DĐ:…………… Email: vttung01@angiang.gov.vn

Phó trưởng phòng: Dương Bảo Lộc DĐ:…………… Email: dbloc@angiang.gov.vn

Phó trưởng phòng: Mai Văn Na DĐ:…………… Email: mvna@angiang.gov.vn

 

 

8. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Email: pvhtt.phutan@angiang.gov.vn

Trưởng phòng: Nguyễn Thời Đại DĐ: 094.9927244 Email: ntdai@angiang.gov.vn

Phó trưởng phòng: Phạm Hoàng Vũ DĐ: 096.9678079 Email: phvu01@angiang.gov.vn

 

9. PHÒNG NỘI VỤ

Điện thoại: 0296.3.586.513, Email: pnoivu.phutan@angiang.gov.vn

Trưởng phòng: Trương Minh Mẫn DĐ: 0946797778 Email:tmman@angiang.gov.vn

Phó trưởng phòng: Cao Phú Phây DĐ: 0916379712 Email:cpphay@angiang.gov.vn

Phó trưởng phòng: Phạm Thanh Điền DĐ: 0972642588 Email:ptdien@angiang.gov.vn

 

 

10. PHÒNG TƯ PHÁP

Điện thoại 0296.3.827.237, Email: ptuphap.phutan@angiang.gov.vn

Trưởng phòng: Lê Tấn Phát DĐ:…………… Email:……….

Phó trưởng phòng: Ngô Thị Cẩm Tú DĐ:…………… Email:……….

 

11. THANH TRA HUYỆN

Điện thoại: 02963.587171, Email: thanhtra.phutan@angiang.gov.vn

Chánh Thanh tra: Lăng Thoại Xuân DĐ: 0918951715 Email: ltxuan@angiang.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Đặng Minh Đức DĐ: 0842522967 Email: dmduc@angiang.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Lưu Thanh Phước DĐ:…………… Email: ltphuoc@angiang.gov.vn

 

Ghi chú: 

- Các thông tin có thay đổi vui lòng liên hệ Ban biên tập (qua phòng Văn hóa và Thông tin) để kịp thời cập nhật.

- Danh sách cập nhật ngày ..../11/2023

 

 

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH