Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Các phòng chuyên môn

1. VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

- Chức năng và nhiệm vụ̣: Tham mưu tổng hợp cho Thường trực Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

- Lãnh đạo Văn phòng:

+ Chánh văn phòng: Huỳnh Trọng Nam

Email: htnam@angiang.gov.vn

+ Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Xuân Thùy

Email: ntxthuy@angiang.gov.vn

+ Phó Chánh văn phòng: Trần Quang Nhật

Email: tqnhat@angiang.gov.vn

- Điện thoại cơ quan: 0296.3.827.622          Fax: 0763.827227

- Email: phutan@angiang.gov.vn

2. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

- Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng:  Nguyễn Hiền Nhơn

Email: nhnhon@angiang.gov.vn

+ Phó trưởng phòng:  Trác Ngọc Linh

Email: 

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Thảo

Email:

- Điện thoại cơ quan: 0296.3.827.343          Fax: 0763.827452

- Email: ptckh.phutan@angiang.gov.vn

 3. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn huyện.

 - Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng:    Nguyễn Thanh Tuyến

Email: nttuyen@angiang.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Đăng Khoa

Email: ndkhoa@angiang.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Trần Văn Ngọc

Email: tvngoc@angiang.gov.vn

- Điện thoại cơ quan: 0296.3.827.350

- Email: pnnptnt.phutan@angiang.gov.vn

 4. PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng:  Dương Thành Lộc

Email:

+ Phó trưởng phòng:  Trần Hữu Lộc

Email:

+ Phó trưởng phòng:  Nguyễn Trung Chánh

Email: ntchanh@angiang.gov.vn

- Điện thoại cơ quan: 0296.3.827.342

- Email: pktht.phutan@angiang.gov.vn

 5. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc và bản đồ.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng:  Nguyễn Ngọc Hưng

Email:

+ Phó trưởng phòng: Võ Trung Cang

Email: vtcang@angiang.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Phạm Hoài Phong

Email:

- Điện thoại cơ quan: 0296.3.827.084

- Email: ptnmt.phutan@angiang.gov.vn

 6. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em, quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng:  Trần Hiền Nhân

Email:

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Ánh Hồng

Email: ntahong@angiang.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Trần Thị Hồng Phượng

Email: tthphuong@angiang.gov.vn

- Điện thoại cơ quan: 0296.3.585.383

- Email: pgddt.phutan@angiang.gov.vn

 7. PHÒNG Y TẾ

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, y tế cơ sở; y tế dự phòng, khám chữa bệnh phục hồi chức năng; y tế cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh, an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng: Phạm Phú Văn

Email: ppvan@angiang.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Ngô Văn Trung

Email:

- Điện thoại cơ quan: 0296.3.586.607

- Email: pyte.phutan@angiang.gov.vn

 8. PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng: Võ Thanh Tùng  

Email: vttung01@angiang.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Dương Bảo Lộc

Email: dbloc@angiang.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Mai Văn Na

Email: mvna@angiang.gov.vn

- Điện thoại cơ quan: 0296.3.586.513

- Email: pldtbxh.phutan@angiang.gov.vn

 9. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản; phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng:  Ngô Quang Trung

Email: nqtrung02@angiang.gov.vn

+ Phó trưởng phòng:  Phạm Hoàng Vũ

Email: phvu01@angiang.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Vũ Thùy Giang

Email: vtgiang02@angiang.gov.vn

- Điện thoại cơ quan: 0296.3.827.466

- Email: pvhtt.phutan@angiang.gov.vn

 10. PHÒNG NỘI VỤ

- Chức năng và nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý biên chế của Ủy ban nhân dân huyện; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; thi đua - khen thưởng; tôn giáo.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng: Trương Minh Mẫn

Email: tmman@angiang.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Lê Thành Tâm

Email: lttam03@angiang.gov.vn

- Điện thoại cơ quan: 0296.3.586.513

- Email: pnoivu.phutan@angiang.gov.vn

 11. PHÒNG TƯ PHÁP

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Duy

Email: ntduy03@angiang.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Ngô Thị Cẩm Tú

Email: 

- Điện thoại cơ quan: 0296.3.827.237

- Email: ptuphap.phutan@angiang.gov.vn

 12. THANH TRA HUYỆN

- Chức năng và nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật (bổ sung thêm chức năng phòng chống tham nhũng).

- Lãnh đạo Thanh tra:

+ Chánh Thanh tra: Lăng Thoại Xuân

Email: ltxuan@angiang.gov.vn

+ Phó Chánh Thanh tra: Đặng Minh Đức

Email: dmduc@angiang.gov.vn

+ Phó Chánh Thanh tra: Lưu Thanh Phước

Email: ltphuoc@angiang.gov.vn

- Điện thoại cơ quan: 0296.3.828.333          Fax: 0763.587171

- Email: thanhtra.phutan@angiang.gov.vn

 

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH