Huyện Phú Tân

UBND xã Phú Thọ

  • Ông: Giáp Minh Triết

    Bí thư – Chủ tịch UBND xã

    Điện thoại: 0913.639.202

  • UBND huyện Phú Tân

    Điện thoại: 02963.827.227

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Tổ Chức Bộ Máy Hành Chính

Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan

23/04/2020

1. Bà Nguyễn Thanh Kiều - Chủ tịch UBND xã:

Lãnh đạo chung và trực tiếp phụ trách, điều hành ngân sách; công tác tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; thi đua khen thưởng; An ninh trật tự - An toàn giao thông; công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương.

2. Ông Lý Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND xã:

Phụ trách Kinh tế và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực: nông nghiệp; thương mại, dịch vụ; Hợp tác xã nông nghiệp; địa chính, xây dựng, tài nguyên, môi trường; giao thông – thủy lợi nội đồng; nông thôn mới; phòng chống lụt bão; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền phổ biến pháp luật; công tác thu các nguồn; dân vận chính quyền; Quy chế dân chủ; Phụ trách bộ phận Một cửa; Ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xác nhận hồ sơ liên quan đến đất đai (theo ủy quyền của Chủ tịch UBND xã); ký duyệt các báo cáo định kỳ của UBND xã. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã.

3. Ông Mai Quốc Việt - Phó Chủ tịch UBND xã:

Phụ trách Văn hóa - xã hội và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực: Công nghệ thông tin, giáo dục; y tế; văn hóa, văn nghệ; thể dục thể thao; chính sách, thương binh, xã hội, lao động, dạy nghề, giải quyết việc làm; xóa đói giảm nghèo, gia đình và trẻ em; bảo hiểm y tế; quản lý hoạt động các Hội; Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ; công tác thanh niên; ký vay vốn Ngân hàng chính sách trên địa bàn. Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã quản lý, điều hành ngân sách, ký duyệt chứng từ thu, chi; ký duyệt các báo cáo tài chính; phụ trách bộ phận Văn phòng UBND. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã.

UBND xã Phú Thọ - huyện Phú Tân

Copyright © 2018 phutan.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/phutho.All Rights Reserved