Huyện Phú Tân

UBND xã Phú Thọ

  • Ông: Giáp Minh Triết

    Bí thư – Chủ tịch UBND xã

    Điện thoại: 0913.639.202

  • UBND huyện Phú Tân

    Điện thoại: 02963.827.227

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Tổ Chức Bộ Máy Hành Chính

Thông tin về sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của đơn vị

23/04/2020

Ủy ban nhân dân xã Phú Thọ có 05 thành viên, gồm: Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 01 Ủy viên phụ trách quân sự (Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự) và 01 Ủy viên phụ trách công an (Trưởng Công an). Người đứng đầu cơ quan là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Bộ máy giúp việc của Ủy ban nhân dân xã gồm 10 công chức và 05 người hoạt động không chuyên trách.

* Sơ đồ, cơ cấu tổ chức của UBND xã:

* Chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của đơn vị

Ủy ban nhân dân xã do Hội đồng nhân dân xã bầu ra, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân xã và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

Theo điều 35 của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/3/2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã như sau:

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã. Cụ thể như sau:

- Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.

- Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.

- Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

UBND xã Phú Thọ - huyện Phú Tân

Copyright © 2018 phutan.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/phutho.All Rights Reserved