Huyện Phú Tân

UBND xã Phú Thọ

  • Ông: Giáp Minh Triết

    Bí thư – Chủ tịch UBND xã

    Điện thoại: 0913.639.202

  • UBND huyện Phú Tân

    Điện thoại: 02963.827.227

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Tổ Chức Bộ Máy Hành Chính

Thông tin cán bộ giải quyết TTHC

23/04/2020

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Ảnh

01

Nguyễn Thị Hiền

Văn phòng – Thống kê

0375.053.337

nguyenhien15031987@gmail.com

02

Phạm Thị Mỹ Phương

Tư pháp – Hộ tịch

0977.561.101

myphuong8051993@gmail.com

03

Phạm Thành Dự

Địa chính – Xây dựng

0945.454.054

phamthanhdu76@gmail.com

UBND xã Phú Thọ - huyện Phú Tân

Copyright © 2018 phutan.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/phutho.All Rights Reserved