Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Thông báo thay đổi thời gian kỳ họp giữa năm 2024 HĐND huyện Phú Tân

 

Ngày 25 tháng 6 năm 2024, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện có ban hành Quyết định số 30/QĐ-HĐND về việc triệu tập kỳ họp giữa năm 2024 Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, diễn ra ngày 16 và 17 tháng 7 năm 2024 để kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triến kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024 và một số vấn đề khác có liên quan, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vât chất, tinh thần cho Nhân dân.

 

Tuy nhiên, do có thay đổi thời gian dời kỳ họp giữa năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang trùng với kỳ họp HĐND huyện. Vì vậy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết định thời gian kỳ họp thứ 13 (giữa năm 2024) Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau: 

Thời gian: Kỳ họp diễn ra trong 02 ngày, 24 và 25 tháng 7 năm 2024. Khai mạc vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 7 năm 2024. Tại Hội trường Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân./.

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH