Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Đoàn Thể

1. UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
- Chức năng nhiệm vụ:
+ Góp ý kiến, kiến nghị với cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về những chủ trương, chính sách, pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước;
+ Hiệp thương dân chủ đề cử Ban Thường trực; bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực, các thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;
+ Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình;
+ Ra lời kêu gọi nhân dân địa phương hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện quan trọng khi cần thiết.
+ Quyết định kế hoạch chuẩn bị Đại hội cấp mình theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp;


- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc:
+ Chủ tịch: Nguyễn Thành Ân
+ Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Bích Ngọc


Email: ubmttqvn.phutan@angiang.gov.vn
Điện thoại cơ quan: 0296.3.827.354
 
2. HUYỆN ĐOÀN
- Chức năng nhiệm vụ:
+ Cơ quan Huyện đoàn là cơ quan chuyên trách, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn về mọi hoạt động.
+ Cơ quan Huyện đoàn hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy năng lực, trí tuệ của mỗi cán bộ, công nhân viên. Đoàn kết nâng cao sức chiến đấu của tập thể, tiếp tục đổi mới phương hướng hoạt động, sáng tạo trong việc thực hiện kế hoạch nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện nhà trong tình hình mới.


- Lãnh đạo Huyện đoàn:
+ Bí thư: Lưu Thị Ngọc Huỳnh
+ Phó Bí thư: Lâm Lê Thảo Vy

Email: huyendoan.phutan@angiang.gov.vn
Điện thoại cơ quan: 0296.3.827.242


 3. HỘI NÔNG DÂN
- Chức năng nhiệm vụ:
+ Hội Nông dân huyện chịu sự trực tiếp lãnh đạo của Ban Dân vận Huyện ủy trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, Nghị quyết của Ban Chấp hành để thực hiện chủ trương Nghị quyết của Huyện ủy. Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội cho Ban Dân vận Huyện ủy và tham dự các kỳ họp do Ban Dân vận tổ chức.
+ Hội Nông dân huyện giữ mối liên hệ phối hợp với Ủy ban nhân dân và các ngành trong việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp thông qua việc ký kết văn bản liên tịch. Nắm tình hình và kiến nghị với Ủy ban nhân dân và các ngành liên quan giải quyết tốt các vấn đề có liên quan quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân, đồng thời vận động nông dân thực hiện tốt mọi nghĩa vụ công dân theo pháp luật quy định.
+ Hội nông dân là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội nông dân có trách nhiệm vận động giai cấp nông dân tích cực tham gia xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc, tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Có mối quan hệ gắn kết mật thiết với các đoàn thể chính trị xã hội và cùng phối hợp thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện.


- Lãnh đạo Hội:
+ Chủ tịch: Lê Văn Ẩn 
+ Phó Chủ tịch: Đặng Văn Tác
+ Phó Chủ tịch: Phạm Văn Hồ 


Email: hoinongdan.phutan@angiang.gov.vn
Điện thoại cơ quan: 0296.3.827.620
 
4. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
- Chức năng nhiệm vụ:
+ Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, tổ chức hoạt động của Hội, phong trào phụ nữ toàn huyện và thực hiện nhiệm vụ chính trị do Ban chấp hành Huyện ủy giao.
+ Nghiên cứu, tham mưu với Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện về chủ trương, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội và phong trào phụ nữ huyện, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch mà Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đề ra.
+ Hướng dẫn, kiểm tra các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong huyện thực hiện Điều lệ Hội, Nghị quyết Đại hội và các chương trình, kế hoạch công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh và cấp huyện.
+ Tham mưu trong việc quản lý nhân sự, thực hiện chính sách đối với cán bộ, hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội quy định.


- Lãnh đạo Hội:
+ Chủ tịch: Nguyễn Thanh Kiều

+ Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Bích Phượng

Email: hoiphunu.phutan@angiang.gov.vn
Điện thoại cơ quan: 0296.3.827.489
 
5. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN
- Chức năng nhiệm vụ:
+ Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động; tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế; giáo dục, động viên công nhân, viên chức, người lao động phát huy quyền làm chủ, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
+ Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước cấp huyện, công đoàn ngành địa phương, công đoàn tổng công ty để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việc thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, tổ chức, lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật. Đại diện cho công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào quá trình tố tụng khi được công đoàn cơ sở hoặc người lao động ủy quyền.
+ Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.
+ Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn; xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh. Cơ quan thường trực phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.


- Lãnh đạo Liên Đoàn Lao Động:
+ Chủ tịch: Trần Ngọc Trung
+ Phó Chủ tịch: Phạm Thị Kim Vàng


Email: ldld.phutan@angiang.gov.vn
Điện thoại cơ quan: 0296.3.827.023
 
6. HỘI CỰU CHIẾN BINH
- Chức năng nhiệm vụ:
+ Tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, động viên Cựu chiến binh tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ hiểu biết về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật…, thực hiện tốt nghĩa vụ người công dân, người cán bộ, công nhân viên chức, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm, tư tưởng sai trái, ngăn ngừa và khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, công thần…
+ Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh.
+ Tổ chức chăm lo và giúp đỡ nhau nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, tương trợ nhau trong cuộc sống.Bảo vệ những quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh; kiến nghị với Đảng với Nhà nước trong xây dựng và thực hiện những chính sách đối với Cựu chiến binh, chính sách hậu phương quân đội.Tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, của địa phương.
+ Góp phần tích cực vào việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiếp bước các thế hệ đi trước làm tròn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vào việc tập hợp, bồi dưỡng, động viên phát huy vai trò tích cực của Cựu quân nhân ở cơ sở.


- Lãnh đạo Hội:
+ Chủ tịch: Dương Văn Lũy
+ Phó Chủ tịch: Nguyễn Thanh Vân


Email: hoiccb.phutan@angiang.gov.vn
Điện thoại cơ quan: 0296.3.827.694

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH