Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN


Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.


Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển về kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.


Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.


Hội đồng nhân dân huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2020 gồm có 40 đại biểu, trong đó Chủ tịch kiêm nhiệm, 02 Phó Chủ tịch chuyên trách.

Ông Huỳnh Thành Danh
Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 


Ông Phạm Thành Minh
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân


ỦY BAN NHÂN DÂN


Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân huyện thực hiện quản lý hành chính nhà nước ở địa phương, Ủy ban nhân dân huyện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự lãnh đạo toàn diện của Huyện ủy.


Ủy ban nhân dân huyện do Hội đồng nhân dân huyện bầu gồm có Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 05 thành viên Ủy ban hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

 


Ông Lê Nguyên Châu
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện


Ông Ngô Thanh Trí
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

 

Ông Nguyễn Quốc Bảo

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

 

THÀNH VIÊN UBND


Ông Huỳnh Thanh Tú
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Thành viên UBND huyệnTrưởng Công an huyện - Thành viên UBND huyện


Ông Huỳnh Trọng Nam
Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện - Thành viên UBND huyện


Ông Nguyễn Hiền Nhơn
Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Thành viên UBND huyện


Bà Lăng Thoại Xuân
Chánh Thanh tra huyện - Thành viên UBND huyện


Ông Nguyễn Ngọc Hưng
Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường - Thành viên UBND huyện


Ông Nguyễn Thanh Tuyến
Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên UBND huyện


Ông Dương Thành Lộc
Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng - Thành viên UBND huyện


Ông Trương Minh Mẫn
Trưởng phòng Nội vụ - Thành viên UBND huyện


Ông Nguyễn Tiến Duy
Trưởng phòng Tư pháp - Thành viên UBND huyện


Ông Võ Thanh Tùng
Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội - Thành viên UBND huyện


Ông Phạm Phú Văn
Trưởng phòng Y tế - Thành viên UBND huyện


Ông Ngô Quang Trung
Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH