Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Khối Đảng

Ông Huỳnh Thành Danh

Bí Thư Huyện ủy Phú Tân

Bà Thi Hồng Thúy

Phó Bí thư Huyện ủy Phú Tân

 

Ông Lê Nguyên Châu

Phó Bí thư Huyện ủy Phú Tân

1. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY
- Chức năng nhiệm vụ:
+ Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy xây dựng chương trình công tác và thực hiện đúng quy chế làm việc thông qua các nhiệm vụ về xây dựng chương trình, tổ chức hội nghị, ra quyết định… trực tiếp là giúp các đồng chí Thường trực Huyện ủy tổ chức làm việc theo quy chế.
+ Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, tiếp nhận văn thư, tiếp dân (theo quy chế giải quyết đơn thư, tiếp dân của Văn phòng cấp ủy) nâng cao hiệu quả việc giải quyết các vấn đề kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân gởi tới cấp ủy.
+ Giúp Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các văn bản chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy.
+ Làm tốt công tác thông tin tổng hợp, thường xuyên nâng cao chất lượng thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; thực hiện chế độ báo cáo và thông báo, thông tin kịp thời, đúng đối tượng, khách quan và trung thực.
+ Chủ trì phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Thường trực Ban Dân vận, Chi cục Thống kê huyện trong việc nắm thông tin và xử lý các thông tin về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, lịch công tác và điều phối tham mưu thống nhất.
- Lãnh đạo Văn phòng:
+ Chánh Văn phòng: Đỗ Hồng Phúc,
+ Phó Chánh Văn phòng: Phạm Thị Thu Hằng
+ Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thời Đại
Email: huyenuy.phutan@angiang.gov.vn
Điện thoại cơ quan: 0296.3.827.337
 
2. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY
- Chức năng nhiệm vụ:
+ Ban Tuyên giáo Huyện ủy là cơ quan tham mưu và giúp việc cho cấp uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy về các mặt công tác trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ và giáo dục thuyền thống cách mạng địa phương.
+ Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình chính trị - tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá ở địa bàn huyện; dự báo những diễn biến và xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với cấp uỷ phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.
+ Chuẩn bị các văn bản của cấp ủy có liên quan đến công tác tuyên giáo; đồng thời tham mưu cho Huyện uỷ đánh giá hoạt động và nghiên cứu đề xuất các giải pháp trên các lĩnh vực công tác tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.
+ Tham mưu cho Huyện ủy trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” góp phần nâng cao đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015.
- Lãnh đạo Ban:
+ Trưởng ban: Thi Hồng Thúy
+ Phó Trưởng ban: Đoàn Văn Tiến
+ Phó Trưởng ban: Trương Kim Oanh
- Email: bantuyengiao.phutan@angiang.gov.vn
- Điện thoại cơ quan: 0296.3.827.647
 
3. UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY
- Chức năng nhiệm vụ:
+ Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (gọi tắt là Huyện ủy), thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng; các quy định của Trung ương, Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra cấp trên và của Huyện ủy, Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy; tham mưu, giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
+ Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hằng năm, 6 tháng; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định về tuyên truyền phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
+ Trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng do Điều lệ Đảng quy định,giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật, kiểm tra tài chính, …
+ Phối hợp với các ban của đảng giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổ chức lực lượng để tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30 Điều lệ Đảng).
- Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra:
+ Chủ nhiệm: Trần Ngọc Dợn
+ Phó chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ánh Bạch
+ Phó chủ nhiệm: Huỳnh Tấn Tài
Email: ubkt.phutan@angiang.gov.vn
Điện thoại cơ quan: 0296.3.827341
 
4. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY
- Chức năng nhiệm vụ:
+ Ban Tổ chức Huyện ủy là cơ quan tham mưu của Huyện ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức - cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Huyện ủy.
+ Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu cụ thể hóa chủ trương, chính sách và các giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các nghị quyết, chỉ thị, quyết định về các lĩnh vực nêu trên của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.
+ Hướng dẫn và kiểm tra các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và việc thi hành Điều lệ Đảng trong toàn Đảng bộ huyện.
+ Tham mưu cho cấp ủy về quản lý cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng cán bộ diện Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Giải quyết chế độ chính sách, phối hợp với Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ thực hiện việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ đối với cán bộ diện Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.
+ Quản lý tổ chức bộ máy và biên chế các cơ quan Đảng, đoàn thể, hồ sơ cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc quản lý hồ sơ đảng viên, giải quyết khiếu nại, xóa tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên theo quy định của Trung ương. Làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của tỉnh, Trung ương.
- Lãnh đạo Ban:
+ Trưởng ban: Huỳnh Thị Bích Phượng
+ Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Thúy Nga
+ Phó Trưởng ban: Nguyễn Bá Vạn
Email: bantochuc.phutan@angiang.gov.vn
Điện thoại cơ quan: 0296.3.827.339
 
5. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY
- Chức năng nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban thường vụ và Thường trực Huyện ủy về chương trình, kế hoạch, đề án, các công tác trọng tâm của Ban; theo dõi, tham gia ý kiến và tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo công tác tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện về các mặt hoạt động.
- Lãnh đạo Ban:
+ Trưởng ban: Nguyễn Thành Ân
+ Phó Trưởng ban: Đinh Thế Nguyên
+ Phó Trưởng ban: Dương Tấn Đạt 
Email: bandanvan.phutan@angiang.gov.vn
Điện thoại cơ quan: 0296.3.827.914

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH