Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Tân năm 2021

Ngày 20/12/2021, UBND huyện Phú Tân vừa ban hành Quyết định số 4047/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Tân năm 2021.

1. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Tân năm 2021 với tổng số 13 trường hợp (có danh sách kèm theo).

2. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập ban hành quyết định tuyển dụng viên chức theo thẩm quyền được phân cấp; thực hiện việc ký kết hợp đồng làm việc, chế độ tập sự (nếu có) theo quy định; đồng thời Quyết định bổ nhiệm, xếp lương ngạch, chức danh nghề nghiệp (sau khi có ý kiến thống nhất phương án bổ nhiệm, xếp lương của Phòng Nội vụ) đối với các ông (bà) có tên tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH