Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân kêu gọi cán bộ hưu trí ngành y tế tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh nói chung và của huyện Phú Tân nói riêng. UBND huyện Phú Tân kêu gọi cán bộ có chuyên ngành y tế đã nghỉ hưu tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 góp phần cùng Đảng, Chính quyền huyện nhà sớm kiểm soát dịch COVID-19 mang lại cuộc sống bình thường cho người dân.

Tình nguyn viên tham gia h tr công tác phòng, chng dịch COVID-19 được hưởng các quyn lợi như sau:

1. Được tiêm đủ 02 liu vc xin phòng COVID-19 trước khi tham gia h tr công tác phòng, chng dch COVID-19.

 2. Chế đ, chính sách đi vi tình nguyn viên tham gia h tr công tác phòng, chng dịch COVID-19 được hưởng theo quy đnh ca pháp lut.

 3. Cán bộ hưu trí tình nguyn tham gia h tr công tác phòng, chng dch COVID-19 đăng ký ti Phòng Y tế huyn Phú Tân, (thông qua đa ch mail: pyte.phutan@angiang.gov.vn hoc s đin thoi 0918310759 gp đng chí Phạm Phú Văn Trưởng Phòng Y tế huyn.

 Đ sm đẩy lùi đại dch COVID-19, UBND huyn tha thiết kêu gi đi ngũ cán b có chuyên ngành y tế đã nghỉ hưu, tình nguyn tham gia h tr trong công tác phòng, chng dch COVID-19 trên địa bàn huyn.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH