Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân về việc Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2023. Danh sách chi tiết có trong file đính kèm./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH