Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân: các phương tiện vận chuyển hàng hóa không đăng ký và dán Thẻ nhận diện “Luồng xanh” không được qua chốt kiểm soát dịch

Theo đó, UBND huyện Phú Tân vừa có Thông báo đến các tổ chức, cá nhân có phương tiện vận tải tham gia giao thông về việc kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông qua các chốt kiểm dịch vào địa bàn huyện Phú Tân, nhằm tiếp tục duy trì giữ vững vùng xanh, đồng thời nâng cao hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Thi gian thc hin k t 0 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến khi có thông báo li.

Hiện nay trên địa bàn huyn Phú Tân có 3 cht kim soát dịch đường b ti Bến phà Thun Giang qua huyn Ch Mi; phà Năng Gù qua huyện Châu Phú; Cu s 11 huyn Phú Tân qua huyn Hng Ng.

Để đảm bo công tác phòng chng dịch, lưu thông hàng hoá đáp ứng nhu cu sn xut, tiêu dùng ca nhân dân, các phương tiện vn chuyn hàng hóa có đăng ký và dán Th nhn din “Lung xanh” khi qua 3 cht kim soát dch ti Bến phà Thun Giang; Phà Năng Gù; Cu s 11 sẽ được các lực lượng chức năng tại cht kim soát dch kim tra nếu đảm bảo các điều kin phòng chng dịch theo quy định sẽ cho lưu thông vào địa bàn huyn Phú Tân.

Các phương tiện vn chuyn hàng hóa không đăng ký và dán Th nhn din “Luồng xanh” không được qua cht kim soát dch ti Bến phà Thun Giang; Phà Năng Gù; Cu s 11. Yêu cu tp kết hàng hóa ti cht kim dch, bc dở hàng hóa qua phương tiện khác tại địa bàn huyện Phú Tân để vn chuyn hàng hóa đến nơi tiêu thụ hoc về kho nơi trữ hàng hóa ca t chức cá nhân đó.

Đài Truyn thanh huyn, UBND các xã, th trn thông báo rng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các t chc, cá nhân thc hin.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH