Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Ngày 30-5, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 877/QĐ-UBND phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang từ năm học 2024 – 2025.

            Theo đó, Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang từ năm học 2024 - 2025, có tổng cộng 543 cơ sở giáo dục lựa chọn sách giáo khoa. Trong đó: Cấp tiểu học có 314 cơ sở giáo dục; Cấp trung học cơ sở có 166 cơ sở giáo dục; Cấp trung học phổ thông có 63 cơ sở giáo dục.

            Theo Quyết định này, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức thực hiện đúng theo quy định; chịu trách nhiệm về đề xuất lựa chọn sách giáo khoa sử dụng của các cơ sở giáo dục phổ thông.

            Giao Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 được phê duyệt kèm theo Quyết định này của Ủy ban nhân dân tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh./.

 

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH